Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účinné a bezpečné teplovodné kotle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Účinné a bezpečné teplovodné kotle

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 92/42/EHS o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá

SÚHRN

Teplovodné kotle musia spĺňať požiadavky EÚ na ekodizajn.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej požiadavky na energetickú účinnosť* nových teplovodných kotlov alebo ohrievačov vody na kvapalné alebo plynné palivá.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na kotle s výkonom od 4 kW do 400 kW, konkrétne na:

bežné kotle;

kotle s nízkou teplotou;

spaľovacie kotle.

Nevzťahuje sa na:

teplovodné kotle na rôzne palivo, medzi iným aj na tuhé palivo;

zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody;

kotle určené na používanie palív, ktoré sa odlišujú od bežne obchodovaných tekutých a plynných palív;

kuchynské sporáky a prístroje určené na dodávku teplej vody pre ústredné kúrenie, ktoré dodávajú úžitkovú teplú vodu len sekundárne;

prístroje s menovitým výkonom pod 6 kW s gravitačnou cirkuláciou, ktoré slúžia výlučne na zásobovanie akumulačného systému teplej úžitkovej vody;

jednotlivo vyrábané kotle – tzn. kotle vyrobené len raz, ktoré sa nevyrábajú sériovo;

kogeneračné jednotky* (smernica 2004/8/ES).

Normalizácia a značka CE

Všetky kotle vyrobené v súlade s harmonizovanými európskymi normami by mali spĺňať základné požiadavky stanovené v smernici. Posúdenie pred umiestnením značky zhody CE vykonávajú:

orgány, ktoré vymenovali krajiny EÚ na základe minimálnych kritérií posúdenia a oznámili ich Komisii a ostatným krajinám EÚ;

alebo samotní výrobcovia.

Ekodizajn

Smernica patrí medzi opatrenia, ktorými sa vykonáva rámcová smernica 2009/125/ES o ekodizajne. V tejto smernici sa stanovili požiadavky na účinnosť pre jednotlivé skupiny výrobkov. Odstraňuje sa ňou možnosť, na základe ktorej mohli krajiny EÚ požiadať o osobitný systém označovania kotlov, ktoré majú väčšiu účinnosť ako bežné kotle. Priemyselné odvetvia môžu tiež uzavrieť dobrovoľné dohody na zníženie energetickej spotreby svojich výrobkov. Komisia formálne schvaľuje tieto dohody a overuje ich vykonávanie.

V smernici EÚ o energetickej účinnosti sa stanovujú povinné ciele pre krajiny EÚ v záujme dosiahnutia cieľa energetickej účinnosti vo výške 20 % do roku 2020. V roku 2013 bol v rámci tejto politiky vydaný súbor nariadení o energetickej účinnosti kotlov. Stanovujú sa v nich minimálne normy a systém označovania energetickej účinnosti.

V nariadení (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa pozmeňuje smernica 94/42/EHS, sa stanovujú požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru* a kombinovaných tepelných zdrojov*, ktoré nevyužívajú biomasu a majú výkon menej ako 400 kW.

HLAVNÉ POJMY

*Energetická účinnosť – využívanie menšieho množstva energie na zabezpečenie rovnakých služieb, t. j. menej energie na vykurovanie pri zachovaní tej istej teploty.

*Kogenerácia – súčasná výroba elektriny a tepla, pričom obidve sa využívajú.

*Tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – zariadenie s jedným alebo viacerými zdrojmi tepla, ktoré dodáva teplo do teplovodného systému ústredného vykurovania s cieľom udržať vnútornú teplotu na rovnomernej úrovni.

*Kombinovaný tepelný zdroj – tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, ktorý je konštrukčne navrhnutý aj na dodávku tepla na ohrev teplej pitnej alebo úžitkovej vody a je pripojený k vonkajšiemu zdroju pitnej alebo úžitkovej vody.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o kotloch na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 92/42/EHS

3. júna 1992

31. decembra 1992

Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 17 – 28

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 93/68/EHS

2. augusta 1993

1. júla 1994

Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1 – 22

Smernica 2008/28/ES

21. marca 2008

Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 48 – 50

Nariadenie (EÚ) č. 813/2013

26. septembra 2013

Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 136 – 161

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 92/42/EHS boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13 – 35)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 – 56)

Posledná aktualizácia 22.10.2015

Top