Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lanovky na prepravu cestujúcich

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lanovky na prepravu cestujúcich

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2000/9/ES – lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vymedzuje sa v nej súbor základných bezpečnostných požiadaviek na úrovni Európskej únie (EÚ), ako aj inšpekčné a kontrolné postupy, ktoré sa majú uplatňovať na lanovky prepravujúce cestujúcich.

HLAVNÉ BODY

Lanovky na prepravu cestujúcich sú kapitálový tovar (t. j. náročné zariadenie, ktoré si vyžaduje relatívne veľké investície). Pozostávajú z viacerých komponentov a sú navrhnuté, vyrobené, zmontované a uvedené do prevádzky tak, aby boli schopné poskytovať služby prepravy cestujúcich.

Rozsah pôsobnosti

 • Zariadenia, ktorých sa týka táto smernica:
  • pozemné lanové dráhy a ostatné vozidlá, ktorých ťahanie sa vykonáva prostredníctvom lana alebo viacerých lán;
  • visuté lanové dráhy, ktorých kabíny sú zavesené a/alebo presúvané pomocou nosných lán vrátane kabínkových a sedačkových lanoviek;
  • vleky.

Smernica sa nevzťahuje na:

 • výťahy v zmysle smernice 95/16/ES;
 • lanom poháňané električky tradičnej konštrukcie;
 • zariadenia používané na poľnohospodárske účely;
 • zariadenia používané na výstaviská alebo zábavné parky, ktoré sú určené na zábavné účely;
 • banícke zariadenia používané na priemyselné účely;
 • lanom poháňané trajekty, ozubnicové železnice a zariadenia poháňané pomocou reťaze.

Vymedzenia pojmov

 • V smernici sú poskytnuté vymedzenia týchto pojmov: zariadenie*, bezpečnostný komponent*, hlavný dodávateľ*, prevádzkyschopnosť* a schopnosť údržby*.
 • Sú v nej určené ciele alebo základné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia aj spotrebiteľov, ktoré musí zariadenie spĺňať počas výroby a pred uvedením do prevádzky.

Normalizácia

 • Európske špecifikácie (spoločné technické špecifikácie, európske technické osvedčenia alebo vnútroštátne normy transponujúce európske normy) sú zostavené na základe základných požiadaviek. Zverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
 • Európske harmonizované normy zostavujú európske normalizačné organizácie.
 • Akýkoľvek systém vyrobený v súlade s európskymi špecifikáciami sa považuje za systém, ktorý spĺňa základné požiadavky.

Postupy posudzovania

 • Postupy posudzovania zhody bezpečnostných komponentov a systémov so základnými požiadavkami sú založené na modulovom prístupe, ktorý je vymedzený v pravidlách EÚ o označení CE o zhode. Posudzovanie ich zhody podľa spoločných kritérií posudzovania je zodpovednosťou organizácií vymenovaných krajinami EÚ, ktoré to potom oznámia Európskej komisii a ostatným krajinám EÚ. Postup posudzovania sa začína na žiadosť výrobcu alebo jeho zástupcu v rámci EÚ v prípade bezpečnostných komponentov alebo na žiadosť hlavného zákazníka alebo jeho zástupcu v prípade zariadení.
 • Pred umiestnením zariadenia na trh, musí zariadenie získať vyhlásenie ES o zhode, ktorým sa dopĺňa praktická forma jeho súladu s touto smernicou. Zostavuje ho výrobca alebo jeho zástupca v rámci EÚ v prípade bezpečnostných komponentov alebo hlavný zákazník alebo jeho zástupca v prípade zariadení.
 • Ak sa na bezpečnostné komponenty vzťahujú iné smernice EÚ, vo vyhlásení ES o zhode sa takisto uvádza, že bezpečnostné komponenty spĺňajú požiadavky týchto smerníc.
 • Krajiny EÚ nesmú na svojom území a na základe tejto smernice zakázať, zamedziť alebo zabrániť:
  • uvedeniu bezpečnostných komponentov na trh s cieľom použiť ich v systéme;
  • skonštruovaniu a uvedeniu do prevádzky zariadení, ktoré spĺňajú požiadavky vymedzené v existujúcej smernici.
 • Krajina EÚ by sa mala ubezpečiť, či bezpečnostný komponent s označením CE o zhode alebo zariadenie povolené a používané v súlade s jeho plánovaným účelom nemôže ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb, a ak sa to uplatňuje, bezpečnosť majetku. Ak krajina EÚ zistí, že môže, musí prijať všetky vhodné opatrenia na obmedzenie podmienok používania daného komponentu alebo zariadenia. V smernici sa stanovujú postupy, ktoré treba dodržiavať v závislosti od toho, či je nezhoda spôsobená:
  • nedodržaním základných požiadaviek;
  • nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií;
  • nedostatkami v európskych špecifikáciách.

Zrušenie

Smernica 2000/9/ES sa zrušuje a nahrádza nariadením (EÚ) 2016/424 s účinnosťou od 21. apríla 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. mája 2000. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 3. mája 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

 • Lanovky na webovej lokalite Európskej komisie.

* HLAVNÉ POJMY

Zariadenie: v kontexte tohto súhrnu ide o súbor niekoľkých komponentov, ktoré sú navrhnuté, vyrobené, zmontované a uvedené do prevádzky na účel prepravy osôb.

Bezpečnostný komponent: akýkoľvek základný komponent, súbor komponentov, celková montáž zariadenia alebo akýkoľvek prístroj začlenený do zariadenia na účely zaistenia bezpečnosti alebo zdravia osôb, či už ide o používateľov, obsluhujúcich zamestnancov alebo tretích strán.

Hlavný dodávateľ: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva výstavbu a montáž zariadenia.

Prevádzkyschopnosť: všetky technické ustanovenia a opatrenia, ktoré majú vplyv na návrh a na realizáciu, a ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku zariadenia.

Schopnosť údržby: všetky technické ustanovenia a opatrenia, ktoré majú vplyv na návrh a na realizáciu, a ktoré sú potrebné na údržbu určenú na zabezpečenie bezpečnej prevádzky zariadenia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 21 – 48)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 1 – 50)

Posledná aktualizácia 12.09.2016

Top