Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť strojových zariadení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť strojových zariadení

Smernica 2006/42/ES: strojové zariadenia (ktorou sa mení smernica 95/16/ES)

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Strojovým zariadeniam, ktoré spĺňajú európske zdravotné a bezpečnostné požiadavky, umožňuje voľný pohyb v rámci EÚ. Znamená to, že pracovník a verejnosť sú primerane chránení, keď používajú strojové zariadenia alebo prichádzajú s nimi do styku.

Stanovujú sa povinné aj dobrovoľné normy.

Na výrobky sa uplatňuje len pri prvom uvedení na trh EÚ.

Pomáha EÚ dosahovať väčšiu inovačnosť, účinnosť a konkurencieschopnosť.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na strojové zariadenia, vymeniteľné prídavné zariadenia, bezpečnostné časti, zdvíhacie príslušenstvo, reťaze, laná a záchytné pásy, odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos a čiastočne skompletizované strojové zariadenia.

Nevzťahuje sa na ostatné typy strojových zariadení, ako sú zariadenia určené na používanie na výstaviskách, v laboratóriách a baniach alebo zariadenia, ktoré používa armáda alebo polícia.

Výrobcovia musia:

vykonať posúdenie rizika s cieľom určiť, aké zdravotné a bezpečnostné požiadavky sa uplatňujú na strojové zariadenia;

prihliadať na posúdenie rizika pri navrhovaní a konštruovaní strojového zariadenia;

určiť limity pri používaní strojového zariadenia;

identifikovať akékoľvek možné nebezpečenstvá;

posúdiť riziko spôsobenia vážneho zranenia alebo poškodenia strojovým zariadením a prijať opatrenia na väčšiu bezpečnosť strojového zariadenia;

ubezpečiť sa, že strojové zariadenie spĺňa základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky uvedené v prílohe I k smernici;

poskytnúť technickú dokumentáciu, ktorou sa potvrdzuje, že strojové zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice;

ubezpečiť sa, že sa uplatňujú postupy posudzovania zhody, a že sa sprístupňujú všetky potrebné informácie vrátane návodu na montáž a použitie;

skontrolovať, či vyplnili vyhlásenie ES o zhode, a či na strojové zariadenie bolo umiestnené označenie zhody CE, aby sa mohlo strojové zariadenia používať kdekoľvek v EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 29. decembra 2009.

KONTEXT

Strojové zariadenia - webová lokalita Komisie

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/42/ES

29. júna 2006

29. júna 2008

Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24 - 86

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 76, 16.3.2007, s. 35 - 35

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14 - 92

Smernica 2009/127/ES

15. decembra 2009

15. júna 2011

Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 29 - 33

Nariadenie (EÚ) č. 167/2013

22. marca 2013

-

Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1 - 51

Smernica 2014/33/EÚ

18. apríla 2014

19. apríla 2016

Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251 - 308

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) (Ú. v. EÚ C 54, 13.2.2015, s. 1 - 79)

Posledná aktualizácia 23.09.2015

Top