Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 864/2007 – rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Prináša väčšiu právnu istotu v súvislosti s právom, ktoré sa uplatňuje na mimozmluvné záväzky, najmä v prípade prečinov (nezákonný čin podľa občianskeho práva) a deliktov (občianskoprávna zodpovednosť).

Zároveň sa ním zabezpečuje primeraná rovnováha medzi záujmami osoby, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, a záujmami poškodenej osoby.

Akékoľvek právo stanovené v nariadení sa uplatňuje bez ohľadu na to, či ide alebo nejde o právo krajiny EÚ.

Nariadenie sa uplatňuje na všetky krajiny EÚ okrem Dánska.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa nenahrádza vnútroštátne hmotné právo (t. j. právne predpisy, v ktorých sa stanovujú práva a povinnosti) o mimozmluvných záväzkoch. Stanovuje sa v ňom len to, ktoré vnútroštátne hmotné právo sa uplatňuje.

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky v dôsledku civilného deliktu je:

1.

právo krajiny, v ktorej vznikla škoda, alebo

2.

právo krajiny, v ktorej majú obidve strany hlavný pobyt alebo hlavné miesto podnikania v čase vzniku škody, alebo

3.

ak vec užšie súvisí s právom inej krajiny, právo tejto krajiny.

V nariadení sa takisto stranám za určitých podmienok umožňuje vybrať si na základe vzájomného súhlasu, ktoré právo sa bude uplatňovať na mimozmluvné záväzky.

Rozsah pôsobnosti rozhodného práva

Rozhodným právom pre mimozmluvné záväzky sa spravujú najmä:

podmienky a rozsah zodpovednosti vrátane určenia osôb, ktoré možno brať na zodpovednosť;

okolnosti vylučujúce zodpovednosť, obmedzenia a rozdelenia zodpovednosti;

existencia, povaha a stanovenie výšky škody alebo požadovaného odškodnenia;

opatrenia, ktoré môže súd prijať, aby zastavil ujmu alebo škodu a zabezpečil poskytnutie náhrady;

spôsob, ktorým môže záväzok zaniknúť a pravidlá týkajúce sa preklúzie alebo premlčania;

otázka, či právo na uplatnenie odškodnenia možno previesť inej osobe vrátane dedenia;

okruh osôb, ktoré majú právo na náhradu škody, ktorú utrpeli;

zodpovednosť za konanie iných osôb.

Osobitné mimozmluvné záväzky, napr. zodpovednosť za výrobok a duševné vlastníctvo, nie sú pokryté žiadnymi osobitnými pravidlami. Určité mimozmluvné záväzky sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia. Patria medzi ne:

daňové, colné a správne veci;

zodpovednosť štátu;

osobitné mimozmluvné záväzky vyplývajúce napr. z majetkových režimov manželov a rodinných vzťahov, jadrovej udalosti alebo z porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 11. januára 2009 okrem článku 29 (ktorý sa uplatňuje od 11. júla 2008).

KONTEXT

Paralelne k tomuto nariadeniu (Rím II):

v nariadení Rím I [nariadenie (ES) č. 593/2008] sa stanovujú pravidlá určovania rozhodného práva pre zmluvné záväzky v občianskych a obchodných veciach a

v nariadení Rím III [nariadenie (EÚ) č. 1259/2010] sa stanovujú pravidlá určovania rozhodného práva pre rozvod a rozluku.

Ďalšie informácie:

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40 – 49)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6 – 16) Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 26.10.2015

Top