Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rokovací poriadok Rady Európskej únie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rokovací poriadok Rady Európskej únie

Rada Európskej únie je inštitúciou, v rámci ktorej sa stretávajú členské štáty Európskej únie (EÚ). Každú krajinu EÚ zastupuje jeden zástupca na ministerskej úrovni. Rada pravidelne prijíma legislatívne akty, zvyčajne spolu s Európskym parlamentom po riadnom legislatívnom postupe, pričom Rada vykonáva funkcie tvorby politík a koordinačné funkcie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady.

SÚHRN

Rada Európskej únie je inštitúciou, v rámci ktorej sa stretávajú členské štáty Európskej únie (EÚ). Každú krajinu EÚ zastupuje jeden zástupca na ministerskej úrovni. Rada pravidelne prijíma legislatívne akty, zvyčajne spolu s Európskym parlamentom po riadnom legislatívnom postupe, pričom Rada vykonáva funkcie tvorby politík a koordinačné funkcie.

AKÝ JE CIEĽ ROKOVACIEHO PORIADKU?

Rokovacím poriadkom sa ustanovuje fungovanie a organizácia Rady EÚ (Rada). Právomoc prijímať vlastné vnútorné predpisy je udelená na základe článku 240 odseku 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

HLAVNÉ BODY

Zloženia Rady

Rada zasadá v 10 rozličných zloženiach podľa témy, ktorou sa zaoberá. Tvorí ju jeden zástupca na ministerskej úrovni z každej krajiny EÚ, ktorý je splnomocnený zastupovať svoju vládu a hlasovať v jej mene.

Rada pre všeobecné záležitosti zabezpečuje jednotnosť práce rôznych zložení Rady.

Rada pre zahraničné veci zodpovedá za vonkajšiu činnosť EÚ, ktorá zahŕňa zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť, obchod, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc.

Predsedníctvo Rady Európskej únie

Predsedníctvo Rady vykonávajú skupiny troch krajín EÚ počas obdobia 18 mesiacov. Každý člen skupiny predsedá počas obdobia šiestich mesiacov všetkým zloženiam Rady. Rada pre zahraničné veci má stáleho predsedu: vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Predsedníctvo je pri vykonávaní práce Rady jej hybnou silou a musí predkladať návrh pracovného programu Rady. Tento program potom musí schváliť Rada pre všeobecné záležitosti.

Coreper, výbory a pracovné skupiny

Výbor podporuje výbor stálych predstaviteľov každého členského štátu Európskej únie (Coreper) a viac ako 150 osobitných skupín a výborov, ktoré tvoria prípravné orgány Rady.

Coreper pripravuje prácu pre Radu Európskej únie a vykonáva úlohy, ktoré mu zverila Rada. Coreper II pozostáva z predstaviteľov krajín EÚ (alebo ich zástupcov v prípade Coreper I), ktorí vykonávajú funkciu veľvyslancov pri Európskej únii, a predsedá mu krajina EÚ, ktorá vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady.

Coreper:

musí vopred preskúmať všetky body programu zasadnutia Rady. Musí sa usilovať o dosiahnutie dohody na svojej úrovni, ktorá sa následne predloží Rade na prijatie;

môže zriadiť výbory alebo pracovné skupiny na uskutočnenie prípravných prác alebo štúdií.

Fungovanie Rady

Rada má sídlo v Bruseli, ale počas apríla, júna a októbra sa zasadnutia konajú v Luxemburgu. Zasadnutia Rady zvoláva predsedníctvo, ktoré stanovuje program.

Pred hlasovaním je nutné overiť uznášaniaschopnosť. Tá sa dosiahne, ak je prítomná väčšina členov Rady. Rada hlasuje na podnet svojho predsedu. Predseda okrem toho začína hlasovanie na podnet člena Rady alebo Komisie, pokiaľ tak rozhodne väčšina členov Rady.

Keď má Rada prijať akt kvalifikovanou väčšinou, musí sa overiť, že členské štáty predstavujúce kvalifikovanú väčšinu zastupujú prinajmenšom 65 % celkového počtu obyvateľov Európskej únie.

Transparentnosť a uverejnenie aktov Rady

Keď Rada prijíma rozhodnutie o návrhu legislatívneho aktu, rokovania a hlasovania sú vždy verejné.

Legislatívne akty prijaté Radou musia byť zverejnené v Úradnom vestníku (Ú. v.), rovnako ako medzinárodné dohody uzavreté Úniou.

ODKEDY SA ROKOVACÍ PORIADOK UPLATŇUJE?

Rokovací poriadok sa uplatňuje od 1. decembra 2009. Každoročne sa pozmeňuje, aby sa zohľadnili zmeny v počte obyvateľov členských krajín.

Ďalšie informácie o fungovaní EÚ nájdete na webovej lokalite Európskej rady alebo na oficiálnej webovej lokalite .

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2009/937/EÚ

1. december 2009

-

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35 - 61

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2010/594/EÚ

16. september 2010

-

Ú. v. EÚ L 263, 6.10.2010, s. 12 - 12

Rozhodnutie 2010/795/EÚ

23. december 2010

-

Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2010, s. 47 - 48

Rozhodnutie 2011/900/EÚ

31. december 2011

-

Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2011, s. 17 - 18

Rozhodnutie 2013/746/EÚ

12. december 2013

-

Ú. v. EÚ L 333, 12.12.2013, s. 77 - 78

Rozhodnutie 2014/692/EÚ, Euratom

3. október 2014

-

Ú. v. EÚ L 289, 3.10.2014, s. 18 - 20

Rozhodnutie 2014/900/EÚ

13. december 2014

-

Ú. v. EÚ L 358, 13.12.2014, s. 25 - 27

Posledná aktualizácia: 15.04.2015

Top