Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modrá karta EÚ – vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modrá karta EÚ – vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/50/ES – podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú podmienky vstupu a pobytu vysokokvalifikovaných* štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ a ich rodín, ktorí chcú získať vysokokvalifikované pracovné miesto v krajine Európskej únie (okrem Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva).
 • Vytvára sa ňou systém modrej karty* EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Žiadatelia o modrú kartu EÚ musia predložiť:
  • platnú pracovnú zmluvu alebo záväznú pracovnú ponuku najmenej na jeden rok, s ponukou platu vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej hrubej ročnej mzdy v danej krajine EÚ;
  • listinný dôkaz o tom, že majú potrebnú kvalifikáciu;
  • platný cestovný doklad a v prípade potreby víza;
  • dôkaz o zdravotnom poistení.
 • Ak uvedené podmienky nebudú splnené alebo ak boli dokumenty získané nezákonne, boli sfalšované alebo neoprávnené zmenené, môžu krajiny EÚ žiadosť odmietnuť.
 • Žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok, bezpečnosť ani zdravie.
 • Krajiny EÚ môžu rozhodnúť o počte vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých prijmú.
 • Úspešní žiadatelia získajú modrú kartu EÚ so štandardnou platnosťou od jedného do štyroch rokov, v závislosti od predmetnej krajiny EÚ alebo dĺžky pracovnej zmluvy, ak bude táto kratšia ako štandardná platnosť plus tri mesiace.
 • Žiadosť môže podať osoba a/alebo jej zamestnávateľ v závislosti od krajiny EÚ.
 • Držitelia modrej karty EÚ sú prvé dva roky obmedzení na vysokokvalifikované pracovné miesta, ktoré spĺňajú prijímacie kritériá. Následne sa môžu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tejto krajiny uchádzať o iné vysokokvalifikované zamestnanie v závislosti od krajiny EÚ.
 • Držitelia modrej karty EÚ a ich rodiny môžu vstupovať, opätovne vstupovať a prebývať v krajine EÚ, ktorá ju vydala, a prechádzať cez ostatné krajiny EÚ.
 • Držitelia modrej karty EÚ majú rovnaké práva ako štátni príslušníci danej krajiny z hľadiska pracovných podmienok, vzdelávania, uznávania diplomov, prvkov sociálneho zabezpečenia a slobody združovania. Niektoré z nich, najmä vzdelávacie granty a pôžičky, môžu krajiny EÚ obmedziť.
 • Ak už držiteľ modrej karty EÚ nespĺňa pôvodné podmienky, je nezamestnaný viac ako tri mesiace alebo sa považuje za verejnú hrozbu, vnútroštátne orgány môžu modrú kartu EÚ odňať alebo ju neobnoviť.
 • Držiteľ modrej karty EÚ po 18 mesiacoch oprávneného pobytu čerpá výhody z určitého uľahčenia pri presťahovaní sa do inej krajiny EÚ. Za predpokladu, že opäť splní prijímacie kritériá, môže mu byť povolené začať pracovať už pred prijatím rozhodnutia a rodinní príslušníci sa k nemu môžu ihneď pridať.
 • Európska komisia každé tri roky podáva správu o spôsobe uplatňovania smernice. Prvá správa bola uverejnená v júni 2014.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 19. júna 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 19. júna 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Legálna migrácia na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

* Vysokokvalifikovaný zamestnanec: osoba, ktorá je platená a má osobitné spôsobilosti preukázané vyššou odbornou kvalifikáciou.

* Modrá karta EÚ: povolenie na prácu a pobyt s výrazom „modrá karta EÚ“, ktoré oprávňuje držiteľa žiť a pracovať v krajine EÚ, ktorá ju udelila.

AKT

Smernica Rady 2009/50/EC z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17 – 29)

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania („modrá karta EÚ“) (COM(2014) 287 final z 22.5.2014)

Posledná aktualizácia 21.04.2016

Top