Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nelegálne prisťahovalectvo – sankcie pre zamestnávateľov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nelegálne prisťahovalectvo – sankcie pre zamestnávateľov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú v EÚ – smernica 2009/52/ES

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V rámci boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu sa v nej od krajín EÚ vyžaduje, aby zakázali zamestnávanie štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú v EÚ.

Stanovujú sa v nej minimálne pravidlá na úrovni celej EÚ a ďalšie opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť voči zamestnávateľom, o ktorých sa zistí, že porušili tento zákaz.

Táto smernica sa nevzťahuje na všetky krajiny EÚ – Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo sa rozhodli, že sa do nej nezapoja.

HLAVNÉ BODY

Povinnosti zamestnávateľov

Zamestnávatelia musia:

 • požadovať, aby štátni príslušníci krajín mimo EÚ ešte pred tým, ako sa zamestnajú, predložili povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie na pobyt;
 • uchovávali kópie povolenia na pobyt alebo oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania pre prípad kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov;
 • informovali orgány o zamestnaní štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ v lehote ustanovenej krajinou EÚ.

Krajiny EÚ môžu tiež:

 • využiť zjednodušený postup oznamovania, ak je zamestnávateľ jednotlivec, ktorí zamestnáva štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ na súkromné účely;
 • rozhodnúť, že sa nebude vyžadovať oznamovanie, ak sa štátnemu príslušníkovi krajiny mimo EÚ udelilo dlhodobé povolenie na pobyt.

Sankcie

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa zamestnávatelia, ktorí porušia tieto pravidlá, trestali účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami, ako sú:

 • pokuty za každého nelegálne zamestnaného štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ;
 • úhrady súvisiace s návratom týchto štátnych príslušníkov do ich krajiny pôvodu.

Krajiny EÚ takisto musia:

 • zabezpečiť, aby zamestnávatelia zodpovedali za dodatočné platby, ako nevyplatená mzda a príspevky na sociálne zabezpečenie;
 • zaviesť systémy, ktoré umožnia nelegálne zamestnaným štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ uplatniť si nárok voči zamestnávateľom, pokiaľ ide o akúkoľvek nevyplatenú mzdu;
 • zabezpečiť, aby boli zamestnávatelia v prípade potreby trestaní ďalšími sankciami, napr.:
  • strata nároku na niektoré alebo na všetky verejné príspevky (vrátane finančných prostriedkov EÚ) na obdobie až do piatich rokov;
  • vrátenie časti alebo všetkých príspevkov, ktoré získali počas obdobia dvanástich mesiacov predchádzajúcich odhaleniu nelegálneho zamestnávania;
  • vylúčenie z účasti na verejných súťažiach na obdobie až do piatich rokov;
  • dočasné alebo trvalé zatvorenie ich podnikov.

Trestné činy

Úmyselné porušenie predstavuje trestný čin, ak zamestnávateľ:

 • neustále porušuje pravidlá;
 • zamestnáva veľký počet štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ;
 • zamestnáva tieto osoby za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok;
 • zamestnáva obete obchodovania s ľuďmi;
 • nelegálne zamestnáva maloletých.

Sťažnosti a kontroly

Nelegálne zamestnaní štátni príslušníci krajín mimo EÚ musia mať možnosť podať voči svojim zamestnávateľom sťažnosť, či už priamo alebo prostredníctvom tretej strany. Krajiny EÚ sú povinné vykonávať kontroly na základe pravidelného posudzovania rizika s cieľom overiť, či zamestnávatelia nezamestnávajú takýchto nelegálnych prisťahovalcov.

Vykonávanie

V správe z roku 2014 sa dospelo k dvom hlavným zisteniam o uplatňovaní smernice:

 • medzi krajinami EÚ sú rozdiely týkajúce sa závažnosti trestov;
 • vo všetkých oblastiach je priestor na zlepšenia, pokiaľ ide o ochranu nelegálnych migrantov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. júla 2009. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 20. júla 2011.

KONTEXT

Nelegálna migrácia – politika EÚ

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24 – 32)

Opravy smernice 2009/52/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov [COM(2014) 286 final z 22. mája 2014]

Posledná aktualizácia 21.03.2016

Top