Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 259 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKOV 258 AŽ 260 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Vymedzujú sa v nich právne postupy, ktoré treba dodržiavať, ak sa Európska komisia alebo vláda krajiny EÚ domnieva, že konkrétna krajina EÚ nespĺňa svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

HLAVNÉ BODY

 • Nesplnenie záväzkov EÚ môže vyplývať z:
  • právnych alebo administratívnych rozhodnutí alebo postupov;
  • pozitívneho konania (prijatie opatrení, ktoré sú v rozpore s právom EÚ alebo odmietnutie zrušenia takýchto opatrení);
  • negatívneho konania (oneskorené vykonávanie práva EÚ alebo opomenutie informovať Komisiu o dosiahnutom pokroku).
 • Súdne konanie sa:
  • väčšinou začína na podnet Komisie, začať ho však môže aj iná krajina EÚ;
  • zameriava na krajinu EÚ, aj keď je zodpovednosť za zaznamenané nedostatky na strane vlády, parlamentu, federálnych orgánov alebo samospráv.
 • Komisia najprv požiada dotknutú krajinu EÚ, aby sa vyjadrila k obvineniam o porušení európskeho práva. Na základe jej odpovede Komisia vydá stanovisko, prostredníctvom ktorého prípad uzatvorí alebo stanoví zmeny, ktoré musí krajina uskutočniť. Tento postup môže začať aj iná krajina EÚ tak, že postúpi záležitosť Komisii.
 • Ak dotknutá krajina v stanovenej lehote nevyhovie stanovisku Komisie, Komisia alebo iná krajina EÚ, ktorá začala postup, môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.
 • V prípade, že Komisia predloží Súdnemu dvoru oznámenie o krajine EÚ v súvislosti s neoznámením vnútroštátnych opatrení, ktorými sa vykonáva právo EÚ, môže zároveň požiadať Súdny dvor o uloženie finančnej pokuty.
 • Súdny dvor môže nariadiť krajine EÚ, o ktorej sa domnieva, že porušuje európske právne predpisy, aby prijala určité opatrenia.
 • Ak je Komisia presvedčená, že krajina nedodržiava právne rozhodnutie, môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru druhýkrát, pričom odporučí výšku pokuty, ktorú by mala podľa nej krajina zaplatiť.
 • Ak Súdny dvor zistí, že rozsudok sa naďalej nerešpektuje, môže uložiť paušálnu pokutu a/alebo penále.

HLAVNÝ DOKUMENT

Článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 160 – 161)

Článok 259 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 161)

Článok 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 161)

Posledná aktualizácia 12.07.2016

Top