Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prístup útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel do systému SIS II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prístup útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel do systému SIS II

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1986/2006 o prístupe útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v krajinách EÚ do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Umožňuje útvarom zodpovedným za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v krajinách Európskej únie (EÚ) získať prístup do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).
 • Cieľom je overiť, či vozidlo, ktoré im bolo predložené na evidenciu, nebolo odcudzené a/alebo nie je hľadané ako dôkaz v trestnom konaní.

HLAVNÉ BODY

 • Nariadením sa útvarom zodpovedným za evidenciu vozidiel udeľuje právo na prístup k údajom v SIS II, ktoré sa týkajú:
  • motorových vozidiel so zdvihovým objemom valcov väčším ako 50 cm3 (centimetrov kubických);
  • prípojných vozidiel s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg a obytných prívesov;
  • osvedčení o evidencii vozidiel a evidenčných čísiel vozidiel, ktoré boli odcudzené, zneužité, stratené alebo zbavené platnosti.
 • Útvary zodpovedné za evidenciu vozidiel, ktoré nie sú verejnými orgánmi, majú prístup k údajom v SIS II len prostredníctvom niektorého z orgánov uvedených v rozhodnutí o SIS II (t. j. rozhodnutie Rady 2007/533/SVV). Medzi tieto orgány patria orgány zodpovedné za hraničnú kontrolu, polícia a colné orgány.
 • V rozhodnutí o SIS II sa stanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, ak sa na základe SIS II zistí, že vozidlo bolo odcudzené alebo je hľadané ako dôkaz v trestnom konaní.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. januára 2007.

KONTEXT

Krajiny EÚ si musia navzájom pomáhať pri vykonávaní smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá. Môžu si vymieňať informácie, aby skontrolovali právny stav vozidla v krajine, v ktorej bolo predtým evidované.

Nariadením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím 2007/533/SVV o zriadení, prevádzke a využívaní SIS II (nariadenie a rozhodnutie o SIS II) sa okrem jedného článku nahradili všetky články dohovoru zo 14. júna 1985, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda. Daný článok sa týka prístupu orgánov a útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v krajinách EÚ do Schengenského informačného systému. Týmto tretím aktom sa dopĺňa právny rámec SIS II s cieľom zabezpečiť prístup útvarov zodpovedných za evidenciu vozidiel v krajinách EÚ do SIS II po jeho uvedení do prevádzky.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1 – 3)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1986/2006 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 16.08.2016

Top