Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodné dohody – postupy EÚ pri ich prijímaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodné dohody – postupy EÚ pri ich prijímaní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 218 ZFEÚ — postupy EÚ pri prijímaní medzinárodných dohôd

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ČLÁNKU?

  • V článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovujú postupy a právomoci inštitúcií EÚ, pokiaľ ide o rokovanie a prijímanie dohôd medzi krajinami EÚ a mimo EÚ alebo medzinárodnými organizáciami.

HLAVNÉ BODY

V článku sa stanovujú príslušné právomoci Rady, Európskej komisie či vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskeho parlamentu a Súdneho dvora Európskej únie v tomto procese.

Rada má vo všeobecnosti právomoc začať rokovania, prijímať smernice pre rokovania, podpisovať a uzavierať dohody.

Komisia (alebo vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky) predkladá odporúčania Rade na začatie rokovaní o dohode.

Skôr ako môže Rada prijať niektoré typy dohôd, je potrebný súhlas Európskeho parlamentu, a to pokiaľ ide o:

  • dohody o pridružení;
  • dohody o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP);
  • dohody s významnými rozpočtovými dôsledkami pre Úniu;
  • dohody, ktoré zakladajú osobitný inštitucionálny rámec (napríklad keď sa dohodami zriaďuje spoločný výbor s rozhodovacími právomocami);
  • dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup alebo mimoriadny legislatívny postup, pri ktorom sa vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Pri všetkých ostatných typoch dohôd sa vyžaduje konzultácia s Európskym parlamentom.

Na žiadosť krajiny EÚ, Rady, Komisie alebo Parlamentu môže Súdny dvor poskytnúť stanovisko o tom, či je plánovaná dohoda v súlade so zmluvami EÚ.

Rada sa môže uznášať kvalifikovanou väčšinou svojich členov okrem prípadov, keď sa obvykle vyžaduje jednomyseľnosť, a to napríklad pri dohodách o pristúpení EÚ k EDĽP.

ODKEDY SA ČLÁNOK UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1958.

AKT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Piata časť – Vonkajšia činnosť Únie, Hlava V – Medzinárodné dohody, článok 218 (pôvodný článok 300 ZES)

Posledná aktualizácia 21.03.2016

Top