Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štatistika o migrácii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štatistika o migrácii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 862/2007 – štatistika EÚ o migrácii a medzinárodnej ochrane

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pre celú Európsku úniu (EÚ) pravidlá na zber a tvorbu štatistiky o migrácii (vysťahovalectvo* a prisťahovalectvo*), medzinárodnej ochrane (azyl), zákonnej a nezákonnej migrácii* a o návratoch z EÚ a krajín EZVO.

HLAVNÉ BODY

Štatistické požiadavky

V nariadení sa stanovujú štatistické požiadavky pre rôzne kategórie údajov:

V prípade medzinárodnej migrácie musia krajiny EÚ poskytnúť úradu Eurostat štatistické údaje o:

 • prisťahovalcoch na ich územie;
 • vysťahovalcoch z ich územia;
 • osobách s obvyklým pobytom na ich území;
 • osobách, ktoré získali občianstvo.

V prípade povolení na pobyt a pobytu občanov nepochádzajúcich z EÚ musia krajiny EÚ poskytnúť úradu Eurostat štatistické údaje o:

 • vydaných povoleniach na pobyt a povoleniach vydaných z dôvodu zmeny prisťahovaleckého stavu alebo dôvodu zostať;
 • počte platných povolení na pobyt a povolení na dlhodobý pobyt.

V prípade medzinárodnej ochrany musia krajiny EÚ poskytnúť úradu Eurostat štatistické údaje o:

 • osobách žiadajúcich o medzinárodnú ochranu;
 • deťoch bez sprievodu žiadajúcich o medzinárodnú ochranu;
 • čakajúcich žiadostiach o medzinárodnú ochranu;
 • stiahnutých žiadostiach o azyl;
 • zamietnutých žiadostiach o medzinárodnú ochranu;
 • udeleniach postavenia utečenca, doplnkovej ochrany, medzinárodnej humanitárnej a dočasnej pomoci;
 • žiadostiach, rozhodnutiach a presunoch na základe nariadenia Dublin III;
 • osobách využívajúcich presídlenie*.

V prípade zabránenia nezákonnému vstupu a pobytu a návratov musia krajiny EÚ poskytnúť štatistické údaje o počte:

 • občanov nepochádzajúcich z EÚ, ktorým bol zamietnutý vstup na ich vonkajších hraniciach;
 • občanov nepochádzajúcich z EÚ, v prípade ktorých sa zistil nelegálny pobyt na ich území;
 • správnych alebo súdnych rozhodnutiach, ktoré ukladajú povinnosť opustiť ich územie;
 • občanov nepochádzajúcich z EÚ, ktorí sa vrátili po vydaní príkazu na opustenie krajiny.

Zdroje údajov

Štatistické údaje sú založené na mnohých zdrojoch vrátane:

 • záznamov zo správnych alebo súdnych konaní;
 • registrov obyvateľov alebo registrov súvisiacich so správnymi konaniami;
 • sčítaní obyvateľov;
 • výberových zisťovaní.

Štatistické údaje sú vo všeobecnosti rozdelené podľa veku, pohlavia, štátnej príslušnosti alebo krajiny narodenia. Údaje sa však tiež zhromažďujú aj v rámci iných kategórií, ako je dôvod vydania povolenia na pobyt alebo krajina predchádzajúceho či nasledujúceho pobytu v súvislosti s údajmi o migrácii.

Vykonávanie

Európska komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní nariadenia každé tri roky. V správe za rok 2015 boli zistené zlepšenia v dostupnosti údajov, úplnosti, kvalite a načasovaní.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 20. augusta 2007.

KONTEXT

* HLAVNÉ POJMY

Vysťahovalectvo: konanie, pomocou ktorého osoba, ktorá mala predtým pobyt v krajine EÚ, zmení krajinu svojho pobytu na obdobie, ktoré trvá alebo sa očakáva že bude trvať minimálne 12 mesiacov.

Prisťahovalectvo: konanie, pomocou ktorého osoba zriadi svoj pobyt na území inej krajiny EÚ alebo mimo EÚ na obdobie, ktoré trvá alebo sa očakáva že bude trvať minimálne 12 mesiacov.

Nezákonná migrácia: presun osoby cez hranice, ktorý nie je v súlade so správnymi alebo súdnymi normami vysielajúcej, tranzitnej alebo prijímajúcej krajiny.

Presídlenie: presun občanov nepochádzajúcich z krajiny EÚ do krajiny EÚ, v ktorej majú povolenie na pobyt na účely medzinárodnej ochrany.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zaručuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23 – 29)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 862/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2010 z 23. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu, skupín krajiny nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 104, 24.4.2010, s. 37 – 39)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2010 z 15. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, pokiaľ ide o vymedzenia kategórií dôvodov vydania povolení na pobyt (Ú. v. EÚ L 66, 16.3.2010, s. 1 – 2)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane [COM(2015) 374 final z 30. Júla 2015]

Posledná aktualizácia 07.11.2016

Top