Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migrácia a rozvoj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migrácia a rozvoj

Otázka migrácie sa považuje za účinný, hoci náročný prostriedok posilňovania rozvoja v krajinách pôvodu, ako aj v cieľových krajinách. Keďže ide o globálny jav, EÚ ho nemôže riešiť sama, a preto s cieľom identifikovať spoločné záujmy a problémy EÚ vedie dialógy s partnerskými krajinami vrátane krajín pôvodu a cieľových krajín.

AKT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu Parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Súvislosti medzi migráciou a rozvojom: Niekoľko konkrétnych smerov pre partnerstvo medzi EÚ a rozvojovými krajinami [KOM(2005) 390 v konečnom znení z 1. septembra 2005].

SÚHRN

Otázka migrácie sa považuje za účinný, hoci náročný prostriedok posilňovania rozvoja v krajinách pôvodu, ako aj v cieľových krajinách. Keďže ide o globálny jav, EÚ ho nemôže riešiť sama, a preto s cieľom identifikovať spoločné záujmy a problémy EÚ vedie dialógy s partnerskými krajinami vrátane krajín pôvodu a cieľových krajín.

V tomto oznámení Komisie sa uvádzajú praktické návrhy, ako zabezpečiť pozitívny vplyv migrácie z krajín mimo EÚ na rozvoj týchto krajín a najmä ako zabezpečiť, aby bola migrácia čo najúčinnejšia pri znižovaní chudoby. Patria k nim:

REMITANCIE (PRÍLOHY 2 A 3)

Peniaze zasielané domov migrujúcimi pracovníkmi (remitancie) predstavujú väčší podiel príjmov rozvojových krajín ako oficiálna rozvojová pomoc (ODA) od vlád a agentúr (napríklad Unicef). Hoci nenahrádzajú ODA, aj tieto súkromné peniaze napomáhajú rozvoju.

Navrhované opatrenia

  • Rozvoj lacných, rýchlych a bezpečných spôsobov prevodu peňazí zarobených migrujúcimi pracovníkmi späť do ich krajiny pôvodu. Zabezpečiť, aby prevádzkovatelia prevodu peňazí EÚ podliehali prísnym pravidlám, je krok týmto smerom.
  • Posilňovanie finančného sprostredkovania, a to podporovaním partnerstiev medzi mikrofinančnými inštitúciami a začleňovaním finančných inštitúcií. To by mohlo viesť k zlepšenému prístupu k bankovým a finančným službám v rozvojových krajinách.

ZAPOJENIE DIASPÓR DO ROZVOJA ICH KRAJÍN (PRÍLOHA 4)

Z historického hľadiska zohrali diaspóry (skupiny migrantov v cudzine) kľúčovú úlohu v rozvoji ich krajiny. Popri remitanciách (pozri vyššie) vníma Komisia ich zapojenie ako potenciálny faktor rozvoja.

Navrhované opatrenia

  • Pomoc rozvojovým krajinám pri mapovaní ich diaspór a budovanie prepojení medzi nimi.
  • Vytváranie databáz zručností dostupných v diaspórach v zahraničí, kde je možné registrovať zainteresovaných členov.
  • Identifikovanie kľúčových kontaktov medzi rozličnými organizáciami, ktoré diaspóry zastupujú.

CIRKULUJÚCA MIGRÁCIA A NÁVRAT DOMOV (PRÍLOHA 5)

Komisia zdôrazňuje, že keď sa migranti vrátia domov, aj keď nakrátko, šíria svoje zručnosti, know-how a/alebo kultúrne postoje. Cirkulujúca migrácia a návrat tak môže pomôcť pri zmierňovaní úniku mozgov (keď emigrujú zruční/inteligentní ľudia).

Navrhované opatrenia

  • Zamerať sa na ďalšie dočasné zamestnávanie pracovníkov, ktorí sa už zúčastnili migrácie za prácou a ktorí sa po vypršaní zmluvy vrátili domov.
  • Analýza aspektov, ako je prevod dôchodkových práv.
  • Analýza spôsobov, ako zabezpečiť, aby odborníci, ktorí pracovali v EÚ, mohli zostať v kontakte so svojimi bývalými kolegami, aby sa mohli vrátiť domov dobrovoľne a úspešne sa znovu začleniť.

ZABRAŇOVANIE NEGATÍVNYM ÚČINKOM ÚNIKU MOZGOV (PRÍLOHA 6)

Migrácia môže spôsobiť nedostatok zručných pracovníkov v krajinách pôvodu v takých sektoroch, ako je zdravotníctvo.

Navrhované opatrenia:

  • Obmedzovanie náboru pracovníkov v krajinách a odvetviach s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.
  • Zamestnávanie kvalifikovanej pracovnej sily z rozvojových krajín v projektoch financovaných zo zahraničia v tejto oblasti.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Globálny prístup k migrácii a mobilite [KOM(2011) 743 v konečnom znení z 18. novembra 2011].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Maximalizácia vplyvu migrácie na rozvoj: Prínos EÚ pre dialóg OSN na vysokej úrovni a ďalšie kroky smerom k upevneniu vzťahu medzi rozvojom a migráciou [COM(2013) 292 final z 21. mája 2013].

Posledná aktualizácia: 16.09.2014

Top