Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Návrat nelegálnych prisťahovalcov do svojich krajín: spoločné lety

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Návrat nelegálnych prisťahovalcov do svojich krajín: spoločné lety

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2004/573/ES – spoločné lety na účel odsunu nelegálnych prisťahovalcov z území dvoch alebo viacerých krajín EÚ

ČO JE CIEĽOM TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí sa vymedzujú postupy pri spolupráci dvoch alebo viacerých krajín EÚ na odsune nelegálnych prisťahovalcov leteckou dopravou z EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Každá krajina EÚ určí vnútroštátny orgán zodpovedný za organizovanie spoločných letov alebo účasť na spoločných letoch.
 • Orgán organizujúci spoločný let musí:
  • poskytnúť príslušné informácie ostatným krajinám EÚ;
  • vybrať zainteresovanú leteckú spoločnosť a zaistiť zavedenie všetkých zmluvných a praktických opatrení;
  • požiadať o povolenie a získať povolenie od tranzitných krajín a krajín určenia v súvislosti s letom;
  • vykonať náležité opatrenia, vrátane finančných, s ostatnými krajinami EÚ, ktoré sa zúčastňujú na lete;
  • určiť operačné detaily a postupy vrátane potrebného počtu sprevádzajúcich osôb.
 • Krajina EÚ, ktorá sa zúčastňuje na spoločnom lete, musí:
  • informovať vnútroštátny orgán, ktorý organizuje let, o svojom úmysle zúčastniť sa;
  • poskytnúť dostatočný počet sprevádzajúcich osôb;
  • zaistiť prítomnosť aspoň 2 z jej zástupcov v prípade, ak organizujúca krajina poskytuje všetky sprevádzajúce osoby.
 • Organizujúce a zúčastňujúce sa krajiny musia:
  • zaistiť, aby mali sprevádzajúce osoby a všetky osoby, ktoré sú predmetom odsunu, platné cestovné doklady a ďalšie potrebné doklady, napríklad víza a osvedčenia;
  • poskytnúť svojim veľvyslanectvám a konzulátom v zainteresovaných tranzitných krajinách a krajinách určenia letové informácie s cieľom získať všetku potrebnú pomoc.
 • V rozhodnutí sa vymedzujú podrobné postupy a požiadavky týkajúce sa piatich fáz odsunu nelegálnych prisťahovalcov:
  • pred návratom
  • pred odchodom
  • počas letu
  • tranzit
  • príchod.

Patria sem také záležitosti, ako napríklad odbavenie, bezpečnosť a použitie donucovacích opatrení*.

 • Operačná spolupráca medzi krajinami EÚ takisto zahŕňa:
  • pomoc pri tranzite pre letecké odsuny;
  • organizáciu letov pre nelegálnych prisťahovalcov na základe jednotlivých príkazov na odsun;
  • vzájomné uznávanie rozhodnutí o vyhostení.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 7. augusta 2004.

KONTEXT

Každý rok dostane 400 000 až 500 000 cudzincov príkaz na opustenie EÚ, pretože prišli alebo zostávajú nelegálne. Iba 40 % je poslaných späť domov alebo do krajiny, z ktorej prišli do EÚ. S cieľom zaručiť dôveryhodnosť legálnej migrácie je dôležité zaistiť návrat nelegálnych prisťahovalcov.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Donucovacie opatrenia: možno ich použiť u osôb, ktoré odmietnu odsun alebo sa mu bránia; musia byť primerané a použitie sily nesmie prekročiť rozumnú mieru a nesmie ohroziť schopnosť osoby dýchať.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o usporadúvaní spoločných letov na účel odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú opatrenia na vyhostenie, z území dvoch a viacerých členských štátov (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 28 – 35)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu (Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 26 – 31)

Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 34 – 36)

Posledná aktualizácia 29.07.2016

Top