Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráca medzi krajinami EÚ v oblasti vymáhania príjmov z trestnej činnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spolupráca medzi krajinami EÚ v oblasti vymáhania príjmov z trestnej činnosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v krajinách EÚ pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí sú stanovené požiadavky na zriadenie vnútroštátnych úradov pre vyhľadávanie majetku v krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

Cieľom úradov pre vyhľadávanie majetku je uľahčiť vypátranie a identifikáciu príjmov z trestnej činnosti, ktoré môžu byť predmetom príkazu na zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu ako súčasť trestného alebo občianskoprávneho vyšetrovania.

Od krajín EÚ sa požaduje, aby na svojom území zriadili alebo určili aspoň jeden úrad pre vyhľadávanie majetku (maximálne 2). Úrady pre vyhľadávanie majetku majú povinnosť vzájomne si vymieňať informácie bez ohľadu na ich postavenie (orgán vynucovania práva, súdny alebo správny orgán).

Úrad pre vyhľadávanie majetku alebo iný úrad krajiny EÚ s podobnými zodpovednosťami môže požiadať o informácie úrad pre vyhľadávanie majetku inej krajiny EÚ ako súčasť trestného alebo občianskoprávneho vyšetrovania. Žiadosť by mala zahŕňať údaje o:

  • predmete a dôvode žiadosti;
  • povahe konania;
  • cieľovom alebo požadovanom majetku a/alebo pravdepodobne zainteresovaných fyzických či právnických osobách (jednotlivcoch alebo spoločnostiach).

Úrad pre vyhľadávanie majetku si môže bez vyžiadania dobrovoľne vymieňať informácie, ktoré považuje za potrebné, na vykonanie úloh úradu pre vyhľadávanie majetku inej krajiny EÚ.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 18. decembra 2007.

KONTEXT

Európska komisia v nadväznosti na rámcové rozhodnutie spustila neformálnu platformu s cieľom ďalšieho posilnenia spolupráce EÚ a koordinácie výmen informácií a osvedčených postupov.

  • V správe Komisie z roku 2011 sa konštatuje, že hoci úrady pre vyhľadávanie majetku predstavujú účinný nástroj na sledovanie peňazí z trestnej činnosti, úrady čelia bežným problémom, najmä pokiaľ ide o ich možnosti prístupu k relevantným finančným informáciám.
  • V roku 2014 bola prijatá smernica 2014/42/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá EÚ o zaistení majetku s cieľom možnej následnej konfiškácie, ako aj o konfiškácii majetku z trestnej činnosti. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 4. októbra 2015.
  • Ďalšie informácie sú uvedené v časti Konfiškácia a vymáhanie majetku na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 103 – 105)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39 – 50). Opravy smernice 2014/42/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45 – 55). Pozri konsolidované znenie.

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59 – 78). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 25.04.2016

Top