Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednotný formát víz vydávaných štátnym príslušníkom z krajín mimo EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednotný formát víz vydávaných štátnym príslušníkom z krajín mimo EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) 1683/95 – pravidlá týkajúce sa jednotného formátu víz EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

EÚ vytvorila v roku 1995 jednotný formát víz EÚ vo forme nálepky, ktorá sa vlepí do cestovného dokladu štátnych príslušníkov z krajín mimo EÚ v rámci vízovej povinnosti.

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá jednotného formátu víz nielen pre schengenské krajiny*, ale aj pre Írsko a Spojené kráľovstvo.

HLAVNÉ BODY

Jednotný formát sa vzťahuje na:

  • zamýšľaný pobyt v jednej alebo viacerých krajinách schengenského priestoru v celkovej dĺžke najviac tri mesiace;
  • tranzit cez medzinárodné letiskové tranzitné pásma schengenských krajín („letiskové tranzitné víza“).

Napríklad v prípade schengenských krajín oprávňujú krátkodobé víza vydané jednou z týchto krajín ich držiteľa na cestovanie v rámci 26 krajín počas maximálne 90 dní v ktoromkoľvek období v dĺžke 180 dní.

Víza na návštevy prekračujúce toto obdobie aj naďalej podliehajú vnútroštátnym postupom (t. j. s cieľom umožniť ich držiteľovi nastúpiť do zamestnania alebo zriadiť podnik, obchodnú činnosť alebo profesiu).

Informácie o vízovej nálepke

V jednotnej vízovej nálepke je uvedený počet dní, počas ktorých sa môže štátny príslušník krajiny mimo EÚ zdržiavať v schengenskom priestore a v Írsku a Spojenom kráľovstve. Dni by sa v prípade schengenských víz mali rátať od dátumu vstupu danej osoby do schengenského priestoru (vstupná pečiatka) po dátum výstupu tejto osoby zo schengenského priestoru (výstupná pečiatka) so zahrnutím obidvoch dní.

Presná dĺžka platnosti víz je uvedená na vízovej nálepke pod nadpisom „Trvanie návštevy“.

Technické špecifikácie

Jednotné víza musia zodpovedať:

  • zoznamu technických špecifikácií uvedených v právnych predpisoch EÚ, v ktorých sa stanovujú univerzálne uznávané bezpečnostné znaky, jasne viditeľné voľným okom (napríklad integrovaná fotografia vyrobená podľa vysokých bezpečnostných noriem, logo pozostávajúce z písmena alebo písmen uvádzajúcich vydávajúcu krajinu – alebo v prípade Beneluxu skupinu krajín);
  • ostatným technickým špecifikáciám, ktorých cieľom je zabrániť falšovaniu a pozmeňovaniu víz a poskytnúť metódy na vypĺňanie víz.

Každá krajina EÚ musí vymenovať len jeden orgán na tlač víz. Názov tohto orgánu musí oznámiť Európskej komisii a ostatným krajinám EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 3. augusta 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Vízová politika“ na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Schengenské krajiny: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1 – 4)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1683/95 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 4 – 6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1 – 58). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 29.04.2016

Top