Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaistenie bezpečného krmiva pre zvieratá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaistenie bezpečného krmiva pre zvieratá

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/32/ES o nežiadúcich látkach v krmivách pre zvieratá

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej najvyššie obsahy nežiaducich látok a produktov* (cudzorodých látok) v krmive pre zvieratá (vrátane dovozu), ktoré je dostupné na trhu EÚ.

Obmedzuje sa ňou riziko kontaminácie krmiva pre zvieratá látkami a produktmi, ktoré sú toxické alebo majú negatívny vplyv na výrobu.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na všetky produkty určené na kŕmenie zvierat vrátane kŕmnych surovín, doplnkových látok a doplnkových krmív.

Stanovuje sa v nej zoznam nežiaducich látok a spresňujú sa limitné hodnoty, pri ktorých je zakázaný výskyt týchto látok v krmivách pre zvieratá (príloha I).

Zoznam zahŕňa látky, ako sú niektoré ťažké kovy (olovo a kadmium), dioxín či niektoré pesticídy. Pravidelne sa aktualizuje s prihliadnutím na vedecké a technické poznatky.

Zisťovanie

Keď sa najvyšší prípustný obsah prekročí, krajiny EÚ v spolupráci s dotknutými podnikmi musia vykonať zisťovanie s cieľom identifikovať zdroje látok. Európsku komisiu musia informovať o svojich zisteniach a akýchkoľvek opatreniach prijatých na odstránenie alebo zníženie obsahu týchto látok.

Zmesi

V záujme predchádzania podvodom sa smernicou zakazuje miešanie produktov (s cieľom zriedenia) v množstve presahujúcom najvyššie prípustné obsahy.

Predbežné opatrenia

Ak je krajina EÚ schopná preukázať, že najvyšší prípustný obsah stanovený pre určitú látku môže predstavovať riziko pre zdravie zvierat alebo ľudí alebo pre životné prostredie, môže predbežne zaviesť prísnejšie obmedzenia, až kým Rada alebo Komisia neprijmú rozhodnutie. Dotknutá krajina musí zabezpečiť zverejnenie svojho rozhodnutia.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 30. mája 2002. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. mája 2003.

KONTEXT

Výživa zvierat – nežiaduce látky

HLAVNÉ POJMY

* Nežiaduca látka – akákoľvek látka alebo produkt okrem patogénov, ktoré sa nachádzajú v produkte alebo na produkte určenom na kŕmenie zvierat a ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí a pre životné prostredie alebo môžu nepriaznivo ovplyvniť živočíšnu výrobu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiadúcich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10 – 22)

Následné zmeny smernice 2002/32/ES a jej prílohy boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1 – 141). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.01.2016

Top