Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výrobky živočíšneho pôvodu – ochrana zdravia zvierat a ľudí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výrobky živočíšneho pôvodu – ochrana zdravia zvierat a ľudí

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 92/118/EHS – veterinárne a zdravotné požiadavky na obchodovanie s určitými výrobkami a na ich dovoz do EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je ochraňovať zdravie zvierat a ľudské zdravie prostredníctvom stanovenia požiadaviek na obchodovanie so všetkými živočíšnymi výrobkami, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu a zatiaľ sa na ne nevzťahujú právne predpisy o čerstvom mäse a mäsových výrobkoch, a na ich dovoz.

HLAVNÉ BODY

 • V tejto smernici sa stanovujú pravidlá pre rôzne živočíšne výrobky určené na ľudskú spotrebu vrátane čriev na klobásy (často sa vyrábajú z vrstvy živočíšnych čriev), kostí, tukov, výrobkov z krvi a spracovanej živočíšnej bielkoviny.
 • Obchodovanie s výrobkami živočíšneho pôvodu alebo ich dovoz musí schváliť Európska únia (EÚ) a musí sa riadiť, ak je to potrebné, stanoviskom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.
 • Výrobky určené na obchodovanie by mali pochádzať zo schválených zariadení zaregistrovaných v krajine EÚ, aby sa zabezpečil súlad s pravidlami dohľadu a monitorovania výrobkov.
 • Výrobky sa môžu dovážať len vtedy, ak spĺňajú tieto požiadavky:
  • musia pochádzať zo schválenej krajiny s ekvivalentnými zdravotnými predpismi, aké sú v EÚ;
  • musia pochádzať zo schválených zariadení so zárukami, že spĺňajú zdravotné predpisy ekvivalentné predpisom v EÚ;
  • v určitých osobitných prípadoch musí byť k nim priložené osvedčenie o verejnom zdraví alebo veterinárnom zdraví;
  • môžu sa uplatňovať ďalšie osobitné podmienky, najmä s cieľom chrániť EÚ pred exotickými chorobami a chorobami prenosnými na ľudí.

Osobitné pravidlá vymedzené v smernici obsahujú tieto ustanovenia.

 • Živočíšne črevá. Musia pochádzať zo schválených výrobných závodov a musia byť očistené, zodraté a potom nasolené, vybielené alebo usušené, s opatreniami na predchádzanie rekontaminácii.
 • Kosti, rohy a kopytá (a výrobky z nich) okrem múčky. Veterinárne požiadavky sú všeobecne zosúladené s požiadavkami na čerstvé mäso.
 • Spracovaná živočíšna bielkovina . Ak sa dováža, mala by sa otestovať na výskyt Salmonelly v mieste pôvodu a byť podrobená náhodnému testovaniu na inšpekčnom stanovisku.
 • Čerstvá krv a výrobky z krvi pochádzajúce z dobytka a hydiny. Veterinárne požiadavky na obchodovanie a dovoz sú všeobecne zosúladené s požiadavkami na výrobky z čerstvého mäsa.
 • Masť, škvarené a tavené tuky Musia byť tepelne ošetrené a balené len v nových nádobách.

Táto smernica bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/429 s účinnosťou od 20. apríla 2021 (pozri súvisiace akty).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 6. januára 1993. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1994 (okrem pravidiel vyplývajúcich z článku 12 ods. 2 a článku 17, pre ktoré bola stanovená lehota 1. januára 1993).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa stanovujú veterinárne a zdravotné požiadavky na obchodovanie s výrobkami, na ktoré sa nevzťahujú takéto požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS a pokiaľ ide o patogény, k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49 – 68)

Následné zmeny smernice 92/118/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 94/453/ES z 29. júna 1994, ktorým sa menia a dopĺňajú alebo rušia niektoré podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok na zdravie zvierat a zdravie ľudí vyžadovaných v súvislosti s dovozmi určitých živých zvierat a živočíšnych produktov z Rakúska, Fínska, Nórska a Švédska pri uplatňovaní Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 187, 22.7.1994, s. 11 – 13)

Rozhodnutie Komisie 94/775/ES z 28. novembra 1994, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 94/143/ES, 94/187/ES, 94/309/ES, 94/344/ES, 94/446/ES a 94/435/ES ustanovujúce požiadavky na veterinárne podmienky a osvedčenia pre dovoz niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 92/118/EHS (Ú. v. ES L 310, 3.12.1994, s. 77 – 78)

Rozhodnutie Komisie 97/199/ES z 25. marca 1997 ustanovujúce požiadavky na zdravie zvierat a veterinárnu certifikáciu pri dovoze krmív pre spoločenské zvieratá v hermeticky uzatvorených nádobách z určitých tretích krajín, ktoré používajú alternatívne systémy ošetrenia teplom a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/309/ES (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 44 – 48)

Rozhodnutie Komisie 2003/779/ES z 31. októbra 2003 ustanovujúce požiadavky na zdravie zvierat a veterinárne osvedčenie na dovoz zvieracích čriev z tretích krajín [oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 3988] (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2003, s. 38 – 41)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 119/2009 z 9. februára 2009, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí na účely dovozu mäsa voľne žijúcich zajacovitých, určitých voľne žijúcich suchozemských cicavcov a chovných králikov do Spoločenstva alebo jeho tranzitu cez Spoločenstvo, ako aj požiadavky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 12 – 28)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/160/EÚ z 20. marca 2014, ktorým sa zrušujú zoznamy podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať niektoré produkty živočíšneho pôvodu, prijaté na základe rozhodnutie Rady 95/408/ES [oznámené pod číslom C(2014) 1742] (Ú. v. EÚ L 87, 22.3.2014, s. 104 – 108)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 z 28. apríla 2016, ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, častí tretích krajín a území, z ktorých majú členské štáty povoliť dovoz určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu do Únie, a ktorým sa stanovujú požiadavky na certifikáty, mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutie 2003/812/ES (Ú. v. EÚ L 126, 14.5.2016, s. 13 – 62)

Posledná aktualizácia 23.01.2017

Top