Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodovanie so živočíšnymi výrobkami medzi krajinami EÚ – veterinárne kontroly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodovanie so živočíšnymi výrobkami medzi krajinami EÚ – veterinárne kontroly

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/662/EHS – veterinárne kontroly v obchode vnútri EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa vymedzujú pravidlá pre krajiny Európskej únie (EÚ) týkajúce sa veterinárnych kontrol živočíšnych výrobkov dovezených do EÚ a s ktorými sa obchoduje medzi krajinami EÚ.
 • Konečným cieľom je skutočnosť, že tieto kontroly sa budú uskutočňovať len v odosielajúcej krajine namiesto na vnútorných hraniciach alebo v mieste určenia.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby živočíšne výrobky určené na predaj boli skontrolované a označené v súlade s pravidlami EÚ pre predmetné miesto určenia a aby ich sprevádzalo príslušné zdravotné osvedčenie.

Ak sú výrobky určené na vývoz do nečlenskej krajiny EÚ, preprava musí zostať pod colnou kontrolou až do východiskového miesta z územia EÚ.

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby sa počas kontrol pri dovoze z nečlenskej krajiny EÚ v prístavoch, na letiskách a na hraničných staniciach vykonali tieto opatrenia:

 • overenie dokladov o pôvode výrobkov;
 • výrobky sa odosielali pod colnou kontrolou na kontrolné miesto s cieľom vykonať veterinárne kontroly.

Kontroly pôvodu

Odosielajúce krajiny EÚ musia zaistiť, aby prevádzkovatelia rešpektovali veterinárne požiadavky na všetkých stupňoch výroby, skladovania, obchodovania a prepravy výrobkov.

Krajina pôvodu v EÚ navyše uloží sankcie za akékoľvek porušenie, najmä ak sa zistilo, že doklady nezodpovedajú skutočnému stavu výrobkov, alebo že výrobky nespĺňajú pravidlá týkajúce sa zdravia.

Kontroly pri príchode do miesta určenia

 • Krajina určenia v EÚ musí vykonať:
  • kontroly na mieste alebo odobrať vzorky s cieľom overiť, že boli splnené veterinárne požiadavky;
  • kontroly počas prepravy alebo na území miesta určenia s podozrením na porušenie.
 • Krajina určenia v EÚ môže požadovať, aby predajca v krajine pôvodu uplatňoval vnútroštátne pravidlá krajiny určenia. Vymedzené sú pravidlá, ktoré majú dodržiavať predajcovia, na základe ktorých musia skontrolovať postupy v miestach vstupu výrokov z nečlenských krajín EÚ do EÚ. Zároveň sú vymedzené postupy, ktoré sa majú uplatňovať v prípade, ak sa pri kontrole zistí nedostatok alebo vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo ľudí.
 • Táto smernica spolu so smernicou Rady 91/496/EHS zahŕňa opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade, ak sa vyskytne akákoľvek choroba, ktorú možno preniesť na ľudí zo zvierat, alebo ak sa vyskytnú iné problémy, ktoré by mohli predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat alebo ľudí. Za tieto opatrenia je v rámci obchodovania vnútri EÚ zodpovedná predovšetkým krajina pôvodu v EÚ.
 • V súvislosti so živočíšnymi výrobkami z nečlenských krajín EÚ môže Európska komisia ako preventívne opatrenie v prípade výskytu vážneho rizika pre zdravie zvierat alebo verejnosti zakázať dovoz alebo uložiť osobitné podmienky.
 • Smernicou 91/496/EHS sa tiež menia postupy na hraničných kontrolných miestach. Zároveň sa v nej požaduje, aby Komisia zaviedla počítačový systém spracovania údajov, ktorým sa spájajú služby hraničnej kontroly s jej vlastnými veterinárnymi orgánmi.
 • Smernicou Rady 92/67/EHS sa menia pravidlá o obchodovaní vnútri EÚ s cieľom zdokonaliť vnútorný trh.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. decembra 1989. Krajiny EÚ mali povinnosť začleniť ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. júla 1992, s výnimkou Grécka, ktoré tak muselo urobiť do 31. decembra 1992.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13 – 22)

Následné zmeny smernice 89/662/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 12.09.2016

Top