Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kone (sperma, vajíčka a embryá) – obchod v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kone (sperma, vajíčka a embryá) – obchod v rámci EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 90/427/EHS – zootechnické a genealogické podmienky platiace pre obchod s equidae v rámci EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa harmonizujú zootechnické* a genealogické podmienky, za ktorých sa kone (vrátane všetkých zvierat čeľade equidae*) a ich sperma, vajíčka a embryá kupujú a predávajú v rámci Európskej únie (EÚ).

HLAVNÉ BODY

Kone sa musia na základe tejto smernice registrovať a identifikovať a zavádzajú sa genealogické pravidlá, ktorými sa Európskej komisii prideľuje zodpovednosť za:

určenie kritérií na spôsob identifikácie koní;

schvaľovanie organizácií, ktoré vedú plemenné knihy*;

zápis koní do plemenných kníh.

Pri obchode v rámci EÚ sa musia kone zaregistrované v zasielateľskej krajine zapísať do plemennej knihy cieľovej krajiny pod tým istým menom.

Každá krajina EÚ je zodpovedná za aktualizovanie zoznamu organizácií, ktoré prevádzkujú plemenné knihy, a za obeh tohto zoznamu v ďalších krajinách EÚ.

V smernici sú zahrnuté aj zootechnické pravidlá. Komisia musí napríklad určiť všeobecné pravidlá týkajúce sa registrovania chovných koní a metód sledovania úžitkovosti. Krajiny EÚ musia okrem toho zaistiť, aby boli kone (alebo sperma, vajíčka a embryá) pri ich kúpe alebo predaji sprevádzané osvedčením pôvodu a identifikácie.

Obchodovanie s koňmi v rámci EÚ nesmie byť zakázané z genealogických alebo zootechnických dôvodov.

Všeobecné zdravotné požiadavky na spermu, vajíčka a embryá koní sú harmonizované v smernici 92/65/EHS, v ktorej sa tiež stanovujú pravidlá týkajúce sa schvaľovania zberných stredísk spermy a embryí a produkčných tímov.

Nariadením (EÚ) 2015/262 sa posilňujú pravidlá EÚ týkajúce sa dokumentovania a identifikácie, pričom sa v ňom zavádza systém pasov pre kone.

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 4. júla 1990. Krajiny EÚ boli povinné začleniť ju do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 1. júla 1991.

KONTEXT

Obchodovanie v rámci Únie a dovoz v súvislosti s koňmi

HLAVNÉ POJMY

*Equidae: zvieratá čeľade koňovité vrátane koní, somárov, zebier a krížených zvierat.

*Zootechnické: týkajúce sa technológie chovu hospodárskych zvierat vrátane zdomácnenia a šľachtenia.

*Plemenná kniha: kniha alebo iná forma záznamu, v ktorej sú uvedené oprávnené registrované kone s uvedením ich známych predkov.

AKT

Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55 – 59)

Následné zmeny a úpravy smernice 90/427/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 92/353/EHS z 11. júna 1992, ktoré obsahuje podmienky schvaľovania alebo uznania organizácií a zväzov, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre registrované equidae (Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 63 – 65)

Rozhodnutie Komisie 92/354/EHS z 11. júna 1992, ktoré stanovuje isté pravidlá zabezpečenia spolupráce medzi organizáciami a zväzmi, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre registrované equidae (Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 66)

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54 – 72). Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 96/78/ES z 10. januára 1996 stanovujúce kritériá na zápis a registráciu domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh na plemenárske účely (Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 39 – 40)

Rozhodnutie Komisie 96/79/ES z 12. januára 1996, ktorým sa ustanovujú zootechnické osvedčenia pre spermu, vajíčka a embryá registrovaných zvierat čeľade koňovitých (Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 41 – 49)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone) (Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015, s. 1 – 53)

Posledná aktualizácia 27.11.2015

Top