Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterinárne požiadavky na dovoz a obchodovanie so zvieratami v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterinárne požiadavky na dovoz a obchodovanie so zvieratami v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 92/65/EHS – veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú iné osobitné pravidlá, a na ich dovoz do EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej podrobné veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami v EÚ vrátane dovozných pravidiel.

Na určité skupiny zvierat sa uplatňujú osobitné pravidlá, pričom na niektoré z nich sa vzťahujú predchádzajúce právne predpisy alebo pozmenenia tejto smernice.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Zvieratá, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

zoologické zvieratá;

kopytníky;

vtáky;

ťavy;

včely;

zajace, králiky, norky a líšky;

mačky, psy a fretky.

Na rôzne kategórie zvierat sa uplatňujú rôzne súbory podrobných pravidiel. V smernici sa uvádzajú požiadavky v týchto oblastiach v závislosti od druhov:

potreba identifikácie zvierat;

pravidelné a včasné veterinárne vyšetrenie;

hlásenie povinne oznamovaných chorôb;

opatrenia na kontrolu ochorení zavedené krajinami EÚ;

karanténne opatrenia za určitých okolností;

veterinárne osvedčenie a požiadavka, podľa ktorej nesmú byť zvieratá postihnuté ochorením a

otázky súvisiace s dobrými životnými podmienkami zvierat.

Smernicou 2004/68/ES sa aktualizujú pravidlá uplatňované na dovoz kopytníkov, predovšetkým s cieľom zohľadniť premenlivú povahu rizika ochorenia.

Na cirkusové zvieratá sa osobitne vzťahuje nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005.

V aktualizovaných pravidlách pre domáce zvieratá (napr. psy, mačky a fretky), s ktorými sa obchoduje alebo sú dovezené nekomerčne podľa nariadenia (EÚ) č. 576/2013 sa potreba vykonania veterinárneho vyšetrenia znižuje na 48 hodín (predtým to bolo 24 hodín) pred premiestnením.

Smernica takisto obsahuje podrobné pravidlá o obchodovaní so spermou, vajíčkami a embryami niektorých zvierat, na ktoré sa ešte nevzťahujú žiadne právne predpisy, ako sú kone, somáre, ovce a kozy.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 29. júla 1992. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. januára 1994.

AKT

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54 – 72)

Následné zmeny a úpravy smernice 92/65/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1 – 26)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1 – 121). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 47 – 62)

Posledná aktualizácia 04.01.2016

Top