Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sperma ošípaných: obchodovanie a dovoz v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sperma ošípaných: obchodovanie a dovoz v rámci EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 90/429/EHS – obchodovanie so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoz

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat pri obchodovaní so spermou ošípaných medzi krajinami EÚ a dovoze z ostatných častí sveta.

Jej cieľom je znížiť riziko rozšírenia chorôb zvierat.

HLAVNÉ BODY

Sperma musí pochádzať zo zdravých ošípaných a musí sa odobrať a spracovať v schválených staniciach.

Na odber, spracovanie, skladovanie a prepravu spermy sa vzťahujú osobitné podmienky.

Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za zaistenie, aby inseminačné stanice spĺňali potrebné normy a bolo im pridelené príslušné veterinárne registračné číslo.

Každá zásielka spermy musí mať veterinárne osvedčenie.

Dovážaná sperma môže pochádzať len od oprávnených inseminačných staníc v nečlenských krajinách EÚ na schválenom zozname.

EÚ pri zvažovaní uvedenia krajiny na schválený zoznam zohľadňuje faktory, ako napríklad celkové zdravie jej dobytka, jej pravidlá týkajúce sa prevencie chorôb zvierat a jej schopnosť dodržiavať súlad s pravidlami EÚ.

Dovážanú spermu musí sprevádzať veterinárne osvedčenie. Každá zásielka sa pri vstupe do EÚ skontroluje skôr, než sa prepraví do jej miesta určenia.

Krajina EÚ, ktorá očakáva zásielku, buď priamo alebo nepriamo, z krajiny mimo Európy, musí zakázať jej dovoz v prípade, ak by sa spermou mohla preniesť nákazlivá choroba na zvieratá v EÚ.

Veterinárni odborníci Európskej komisie, ktorí spolupracujú s miestnymi orgánmi, môžu vykonávať kontroly na mieste v nečlenských krajinách EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 12. júla 1990. Krajiny EÚ ju museli začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1991.

KONTEXT

Obchodovanie s ošípanými v rámci EÚ

AKT

Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62 – 73)

Následné zmeny smernice 90/429/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/137/EÚ z 1. marca 2012 o dovoze spermy domácich ošípaných do Únie [oznámené pod číslom C(2012) 1148] (Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2012, s. 29 – 37)

Posledná aktualizácia 11.01.2016

Top