Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodovanie so semenom hovädzieho dobytka v rámci EÚ a jeho dovoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodovanie so semenom hovädzieho dobytka v rámci EÚ a jeho dovoz

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 88/407/EHS – veterinárne požiadavky pre obchodovanie so semenom domáceho dobytka v EÚ a pre jeho dovoz do EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vymedzujú sa ňou pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré sa uplatňujú na semeno hovädzieho dobytka (predovšetkým dobytok, bizón a byvol), s ktorým sa obchoduje v Európskej únii (EÚ) a ktorý sa do EÚ dováža.

HLAVNÉ BODY

 • Semeno hovädzieho dobytka musí pred vstupom do EÚ alebo pred presunom do inej krajiny EÚ spĺňať tieto podmienky:
  • muselo byť odobraté, spracované, skladované a prepravované pomocou zariadení a postupov schválených na tento účel, bez prítomnosti slintačky a krívačky a iných oznamovaných chorôb;
  • muselo byť odobraté zo zdravých domácich zvierat zo stád, ktoré boli v karanténe najmenej 28 dní, bez prítomnosti tuberkulózy, brucelózy a leukózy, a ktoré v predchádzajúcich 12 mesiacoch neboli očkované proti slintačke a krívačke (alebo majú negatívne výsledky v súvislosti s touto chorobou);
  • musia sa pridať uvedené koncentrácie antibiotík;
  • semeno, pokiaľ nie je čerstvé, sa musí skladovať pri schválených podmienkach najmenej 30 dní pred odoslaním a
  • počas prepravy musí byť k nemu priložené veterinárne osvedčenie.
 • Dovoz semena hovädzieho dobytka do EÚ musí byť tiež v súlade s vyššie uvedenými podmienkami a povoľuje sa len z krajín zaradených do zoznamu a oprávnených krajín mimo EÚ, a to na základe:
  • všeobecného zdravia zvierat a voľne žijúcich zvierat v krajine mimo EÚ;
  • kvality komunikácie o existencii infekčných chorôb zvierat;
  • pravidiel týkajúcich sa prevencie a kontroly chorôb zvierat;
  • štruktúry veterinárnych služieb;
  • opatrení na ochranu a kontrolu infekčných chorôb zvierat a
  • záruk, ktoré sa poskytujú v súvislosti s dodržaním súladu s touto smernicou.
 • Veterinárni odborníci z Európskej komisie môžu v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi EÚ a mimo EÚ vykonávať kontroly s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie smernice.
 • Pri riadení požiadaviek na zdravie zvierat, ktoré sa uplatňujú na semeno hovädzieho dobytka, pomáha Komisii Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá .

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. júna 1988. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1990.

Zrušenie

Smernica 88/407/EHS bude od 21. apríla 2021 zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/429.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v spoločenstve a pre jeho dovoz do spoločenstva (Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10 – 23)

Následné zmeny smernice 88/407/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2007/240/ES zo 16. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú nové veterinárne osvedčenia pre vstup živých zvierat, spermy, embryí, vajíčok a produktov živočíšneho pôvodu na územie Spoločenstve v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES [oznámené pod číslom K(2007) 1622] (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 37 – 50)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/630/EÚ z 20. septembra 2011 o dovoze spermy domáceho hovädzieho dobytka do Únie [oznámené pod číslom K(2011) 6426] (Ú. v. EÚ L 247, 24.9.2011, s. 32 – 46)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 09.01.2017

Top