Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchodovanie s ovcami a kozami v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchodovanie s ovcami a kozami v rámci EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 91/68/EHS o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri spoločenstva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou sa stanovujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ovce a kozy, ktoré sa presúvajú z jednej krajiny EÚ do druhej, či už na účely porážky, výkrmu alebo chovu, s cieľom zaistiť, aby boli zdravé a neprenášali žiadne ochorenie.

HLAVNÉ BODY

 • Zvieratá musia spĺňať tieto podmienky:
  • byť označené a zaregistrované v súlade s právnymi predpismi EÚ;
  • absolvovať kontrolu do 24 hodín pred ich presunom;
  • nesmú pochádzať z farmy, alebo nesmú byť v kontakte so zvieratami, u ktorých bolo zistené ochorenie, a to až do uplynutia vhodného času – 42 dní v prípade brucelózy, 30 dní v prípade besnoty a 15 dní v prípade sneti slezinnej;
  • byť narodené a odchované v EÚ alebo dovezené zo zahraničia v súlade s predpismi EÚ;
  • byť na svojej farme pôvodu nepretržite aspoň 30 dní alebo v prípade mladších zvierat od narodenia;
  • nesmú byť mimo svojej pôvodnej farmy viac ako šesť dní pred získaním konečného povolenia obchodu;
  • nesmú byť v kontakte s ostatnými ovcami alebo kozami počas predchádzajúcich 21 dní alebo, v prípade kopytníkov, dovezené do EÚ v predchádzajúcich 30 dňoch.
 • Zvieratá na chov a výkrm musia spĺňať dodatočné požiadavky, aby sa zaistilo, že sú bez ochorenia na brucelózu.
 • Zvieratá sa nesmú presúvať do inej krajiny EÚ, ak:
  • sú určené na porážku v rámci programu na eradikáciu ochorení, alebo
  • ich nemožno predávať na vlastnom území z dôvodu obáv o ich zdravie.
 • Zberné strediská, v ktorých sa zhromažďujú zvieratá z rôznych fariem pred prevozom, musia byť:
  • pod dohľadom úradného veterinárneho lekára,
  • vyčistené a dezinfikované pred použitím a
  • pravidelne kontrolované príslušnými orgánmi.
 • Strediská musia:
  • mať dostatočnú kapacitu a zariadenia pre zvieratá, ktoré sú v nich umiestnené,
  • prijímať len tie zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky zdravia EÚ a
  • po dobu aspoň troch rokov viesť register, ktorý obsahuje údaje, ako napríklad dátumy vstupu a výstupu zvierat, meno ich majiteľa a registračné číslo prepravcu.
 • Strediskám sa prideľuje osobné číslo schválenia a v prípade akéhokoľvek porušenia právnych predpisov im možno ich licenciu pozastaviť alebo odobrať.
 • Obchodníci a prepravcovia zapojení do presúvania zvierat z jednej krajiny EÚ do druhej musia byť zaregistrovaní a viesť databázu svojich činností po dobu aspoň troch rokov. V oboch prípadoch musia spĺňať prísne hygienické normy.

Smernica je nad rámec:

 • nariadenia (ES) č. 21/2004 o identifikácii a registrácii oviec a kôz;
 • smernice Rady 2003/85/ES o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky; a
 • rozhodnutia Komisie 93/52/EHS o dosiahnutí súladu niektorých krajín alebo regiónov EÚ s požiadavkami vzťahujúcimi sa na brucelózu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. februára 1991. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1992.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Obchodovanie s ovcami a kozami v rámci EÚ“ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19 – 36)

Následné zmeny smernice 91/68/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8 – 17). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1 – 87). Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 93/52/EHS z 21. decembra 1992, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutie súladu niektorých členských štátov alebo oblastí s požiadavkami vzťahujúcimi sa na brucelózu (B. melitensis) a priznáva sa im štatút úradne uznaného členského štátu alebo oblasti bez výskytu tejto choroby (Ú. v. ES L 13, 21.1.1993, s. 14 – 15). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Top