Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 64/432/EHS o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Ustanovujú sa ňou pravidlá obchodovania Európskej únie (EÚ) s hovädzím* dobytkom alebo ošípanými* na chov, na výrobu mlieka alebo mäsa, zabitie alebo výstavu.
 • Nevzťahuje sa na zvieratá používané na športových alebo kultúrnych podujatiach.

HLAVNÉ BODY

 • Preprava zvierat do inej krajiny EÚ, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa povoľuje len v prípade, že zvieratá:
  • nevykazujú príznaky ochorenia,
  • neboli získané zo zakázaného alebo obmedzeného zdroja podľa práva EÚ alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov,
  • sú úradne identifikované v súlade so smernicami a nariadeniami EÚ,
  • sú počas prepravy sprevádzané zdravotným osvedčením,
  • pochádzajú zo stáda úradne potvrdeného bez výskytu tuberkulózy, brucelózy alebo enzootickej bovinnej leukózy (vzťahuje sa len na hovädzí dobytok),
  • neprišli počas prepravy do kontaktu so zvieratami s horším zdravotným stavom,
 • Dopravné prostriedky použité na prepravu zvierat by im mali zabezpečovať dobré podmienky a musia:
  • byť skonštruované tak, aby z tohto dopravného prostriedku nevytekal zvierací odpad, špina ani krmivá,
  • byť vyčistené a dezinfikované po použití a v prípade potreby aj pred ďalšou novou nakládkou zvierat použitím schválených metód,
  • mať pri sebe záznam o umiestnení vrátane dátumu a času pohybu zvierat, podrobností o prepravovaných zvieratách a informácií o čistení a dezinfekcii dopravného prostriedku, ktoré sa majú uchovávať prinajmenšom tri roky.
 • Zvieratá na zabitie sa musia zabiť do 72 hodín, ak sa prepravujú priamo na bitúnok, alebo do 3 pracovných dní, ak sa dopravujú prostredníctvom schváleného zberného strediska.
 • Podozrenie na výskyt akejkoľvek príslušnej choroby u daného chovu u sa musí oznámiť príslušnému orgánu.
 • Zdravotné osvedčenia musí po prehliadke vypracovať úradný veterinár.
 • Všetci sprostredkovatelia, ich priestory a chov musia byť registrované a schválené, pričom krajiny EÚ musia zaviesť systém dohľadu so sankciami s cieľom zabezpečiť jeho dodržiavanie.

Zrušenie

Smernica 64/432/EHS bude zrušená nariadením (EÚ) 2016/429 od 21. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Musela byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov šiestich pôvodných krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva do 30. júna 1965.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

hovädzí dobytok: podskupina zvierat, ktorá zahŕňa dobytok, tura zebu, jaka, bizóna a byvola.

ošípané: podskupina zvierat, ktorá zahŕňa ošípané a diviaky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva (Mimoriadne vydanie v anglickom jazyku: Séria I zväzok 1963 – 1964, s. 164 – 184)

Následné zmeny smernice 64/432/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 17.10.2016

Top