Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preprava rádioaktívneho odpadu - dohľad a kontrola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preprava rádioaktívneho odpadu - dohľad a kontrola

EÚ vyžaduje predchádzajúce povoľovanie prepravy rádioaktívneho odpadu* s cieľom zminimalizovať riziká pre verejné zdravie.

AKT

Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva

SÚHRN

EÚ vyžaduje predchádzajúce povoľovanie prepravy rádioaktívneho odpadu* s cieľom zminimalizovať riziká pre verejné zdravie.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • Krajinám EÚ sa povoľuje, aby si zasielali vyhoreté palivo určené na prepracovanie.
  • Vyžaduje sa predchádzajúce povolenie na presun rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva* cez hranice, ak sa zasiela z krajiny EÚ, cez krajinu EÚ alebo do krajiny EÚ.
  • Ustanovuje sa, že pri preprave rádioaktívnych látok v rozpore so smernicou sa tieto látky musia vrátiť do krajiny pôvodu.

HLAVNÉ BODY

Systém prepravy na úrovni celej EÚ

Je zavedený povinný systém na úrovni celej EÚ, v ktorom sa používa štandardizovaný dokument kontroly.

Vnútroštátnym orgánom sa musia podávať hlásenia o príchode rádioaktívneho odpadu do krajiny EÚ, odchode z nej alebo tranzite cez ňu.

Ak chce držiteľ* uskutočniť prepravu, musí podať žiadosť príslušným orgánom v krajine pôvodu.

Ak chce dodávateľ prijať prepravu, musí podať žiadosť príslušným orgánom v krajine určenia.

Krajina určenia, a ak sa uplatňuje, krajina tranzitu musia oznámiť orgánom v krajine pôvodu svoj súhlas, a až potom sa môže zásielka prepraviť.

Na aký typ prepravy sa smernica nevzťahuje?

  • použité žiariče*, ktoré sa vracajú dodávateľovi;
  • prepracovaný rádioaktívny odpad určený na iné použitie;
  • prirodzene sa vyskytujúci rádioaktívny odpad, ktorý nevznikol pri spracovaní.

V smernici sa zakazuje vývoz rádioaktívneho odpadu do:

  • afrických, karibských a tichomorských krajín podľa ustanovení dohody z Cotonou;
  • akejkoľvek ďalšej krajiny mimo EÚ, ktorá nedokáže spracovať rádioaktívny odpad.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 25. decembra 2008.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o preprave rádioaktívnych materiálov.

HLAVNÉ POJMY

*Rádioaktívny odpad - rádioaktívny materiál, ktorý nemá žiadne ďalšie použitie.

*Vyhoreté palivo - jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne reaktora a bolo odtiaľ natrvalo vyvezené. Môže byť použiteľným zdrojom, ktorý možno prepracovať alebo opätovne použiť, alebo ho možno určiť na konečné uloženie.

*Držiteľ - akýkoľvek jednotlivec alebo organizácia, ktorí sú zodpovední za plánovanie prepravy rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého paliva a ktorí sú za ne právne zodpovední pred uskutočnením prepravy.

*Použité žiariče - žiariče, ktoré sa viac nepoužívajú ani neplánujú používať na postup, na ktorý bolo udelené povolenie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/117/Euratom

25. decembra 2006

24. decembra 2008

Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21 - 32

SÚVISIACE AKTY

Odporúčanie Komisie 2008/956/Euratom zo 4. decembra 2008 o kritériách pre vývoz rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva do tretích krajín (Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 69 - 71)

Rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom (Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 32 - 59)

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o vykonávaní smernice Rady 2006/117/Euratom o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo strany členských štátov [COM(2013) 240 final z 25. apríla 2013]

Posledná aktualizácia 27.08.2015

Top