Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odpustenie dovozných ciel na určité zbrane a vojenské zariadenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odpustenie dovozných ciel na určité zbrane a vojenské zariadenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom je tohto nariadenia odpustenie dovozných ciel na určité zbrane a vojenské zariadenia, aby orgány krajín EÚ, ktoré sú poverené riadením obrany, mohli obstarávať najlepší vojenský materiál, aký je dostupný vo svete.

Toto nariadenie sa vzťahuje iba na tovar dovážaný orgánmi poverenými riadením obrany alebo v ich mene.

HLAVNÉ BODY

Odpustenie ciel

Na základe tohto nariadenia sa odpúšťajú colné sadzby Spoločného colného sadzobníka, ktoré sa vzťahujú na zbrane a vojenský materiál, pod podmienkou, že tento tovar používajú ozbrojené sily (alebo sa používa v mene ozbrojených síl) príslušnej krajiny EÚ, napríklad:

  • na obranu územia krajín EÚ,
  • pri účasti na vojenských operáciách na udržanie medzinárodného mieru,
  • pri iných misiách, ako je napríklad ochrana občanov EÚ.

V prílohe I k nariadeniu sa stanovuje zoznam tovaru, na ktorý sa vzťahuje táto výnimka. Akýkoľvek materiál, ktorý nie je uvedený v nariadení a jeho prílohách podlieha colným poplatkom, dokonca aj vtedy, ak ho dovážajú ozbrojené sily niektorej krajiny EÚ.

Dotknutý tovar

Tovar, v prípade ktorého sa odpúšťajú colné poplatky, zahŕňa zbrane a muníciu vrátane dielov a príslušenstva, niektoré vzácne plyny, výbušniny, rozbušky, niektoré druhy fotografického materiálu a niektoré chemikálie.

Odpustenie dovozných ciel ustanovené týmto nariadením sa tiež vzťahuje na dovážané časti, súčasti alebo podzostavy určené na zabudovanie alebo montáž do tovaru uvedeného v prílohách, alebo ktoré sú potrebné pri odbornom výcviku alebo testovaní.

Súkromné spoločnosti

Súkromné spoločnosti zriadené v EÚ budú môcť bezcolne dovážať tovar iba vtedy, ak sú výrobcom príslušných vojenských zariadení a ak konečné výrobky dodávajú orgánom, ktoré sú poverené riadením obrany v krajinách EÚ. Všetky ostatné účely použitia podliehajú colným poplatkom.

POSTUPY A KONTROLY

Certifikát

Žiadosť o uvoľnenie tovaru do voľného obehu musí byť doložená certifikátom vydaným príslušným orgánom krajiny EÚ, pre ktorej ozbrojené sily je tovar určený.

Vzor tohto certifikátu je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu. Certifikát sa predkladá colným orgánom dovážajúcej krajiny EÚ spolu s tovarom, ktorého sa týka.

Ochrana tajných vojenských údajov

V záujme zaistenia ochrany tajných vojenských údajov sa na odpustenie colných sadzieb uplatňuje osobitný administratívny postup: certifikát môžu namiesto bežných colných úradov vystaviť orgány poverené riadením národnej obrany. Tieto orgány musia túto skutočnosť oznámiť colným úradom.

Colný dohľad

Na dotknutý tovar sa vzťahujú podmienky konečného použitia ustanovené v Colnom kódexe EÚ, tzn. že jeho použitie podlieha dohľadu. Colný dohľad nad konečným použitím sa vykonáva počas 3 rokov od dátumu uvoľnenia tovaru do voľného obehu.

Na účely colného dohľadu musí príslušný orgán, ktorý vydal certifikát alebo ktorý tovar používa, oznámiť colným orgánom vo svojej krajine akékoľvek iné použitie tovaru, ako je použitie špecifikované v tomto nariadení.

Výmena informácií

Krajiny EÚ musia Komisii oznámiť mená subjektov oprávnených vydať certifikát. Európska komisia zašle tieto informácie colným orgánom v ostatných krajinách EÚ.

Krajiny EÚ musia informovať Komisiu o vykonávaní tohto nariadenia a každý rok musia Komisii zaslať informácie o počte vydaných certifikátov, ako aj o celkovej hodnote a hmotnosti brutto tovaru dovezeného podľa tohto nariadenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2003.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia (Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 1 – 6)

Posledná aktualizácia 21.11.2017

Top