Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Online databáza integrovaného sadzobníka (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Online databáza integrovaného sadzobníka (TARIC)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 – colná a štatistická nomenklatúra a Spoločný colný sadzobník

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovuje právny základ pre TARIC, integrovaný sadzobník EÚ. a zavádza sa spoločný systém kódovania a sadzobného zaradenia tovaru, tzv. kombinovaná nomenklatúra (KN), ktorý je nevyhnutný pre spracovanie a zverejňovanie štatistiky EÚ v oblasti obchodu.

HLAVNÉ BODY

 • TARIC obsahuje všetky colné sadzby a určité pravidlá EÚ platné pre zahraničný obchod. Neobsahuje informácie týkajúce sa vnútroštátnych daní ako napríklad DPH.
 • KN je výsledkom zlúčenia medzi nomenklatúrou Spoločného colného sadzobníka* a Nimexom (štatistická nomenklatúra EÚ).
 • TARIC je založený na KN a zahŕňa ďalšie členenia, ktoré sa nazývajú podpoložky KN, používané pre tovar, ak sa uplatňujú osobitné colné sadzby na základe jeho pôvodu, alebo ak sa uplatňujú iné pravidlá v oblasti obchodnej politiky.
 • Každá podpoložka KN má 8-miestny kód. Prvých šesť znakov odkazuje na položky a podpoložky harmonizovaného systému. Siedmy a ôsmy znak predstavujú podpoložky KN. Deviaty a desiaty znak predstavujú podpoložky TARIC.
 • V prílohe I k nariadeniu sa určujú colné sadzby a táto príloha sa pravidelne aktualizuje s cieľom zohľadniť:
  • zmeny odsúhlasené na medzinárodnej úrovni,
  • zmeny týkajúce sa požiadaviek na štatistiku, obchodnej politiky a vývoja technológií a obchodu a
  • potrebu zosúladiť alebo vyjasniť texty.
 • TARIC spravuje a uverejňuje Európska komisia. Priraďuje mu číselné kódy, aktualizuje TARIC a informuje krajiny EÚ o zmenách a doplneniach. Žiadosti o zmenu a doplnenie KN môže predložiť Komisia, krajiny EÚ alebo európske obchodné federácie.
 • Komisia každý rok prijíma nariadenie, ktorým sa reprodukuje kompletná verzia KN a colné sadzby Spoločného colného sadzobníka, pričom sa zohľadňujú zmeny a doplnenia Rady a Komisie. Toto nariadenie sa uverejňuje v Úradnom vestníku najneskôr 31. októbra a uplatňuje sa od 1. januára nasledujúceho roka.
 • Komisii pomáha Výbor pre colný kódex, ktorý pozostáva zo zástupcov krajín EÚ. Výbor je zodpovedný za preskúmanie všetkých otázok o KN, TARIC alebo iných nomenklatúrach.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. septembra 1987.

KONTEXT

 • TARIC, integrovaný sadzobník EÚ, je databáza, v ktorej sa združujú právne predpisy v oblasti obchodu a poľnohospodárstva a colné sadzobníky. Zaisťuje sa tým jednotné uplatňovanie zo strany krajín EÚ a poskytuje sa jasný prehľad o všetkých opatreniach, ktoré majú prijať subjekty zapojené do dovozu tovaru do EÚ alebo vývozu tovaru z EÚ.
 • Ďalšie informácie:
  • TARIC na webovom sídle Európskej komisie.

* HLAVNÉ POJMY

Spoločný colný sadzobník: kombinácia sadzobného zaradenia tovaru a colných sadzieb, ktoré sa uplatňujú na každú triedu tovarov, platná v celej EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1 – 675)

Následné zmeny nariadenia (EHS) č. 2658/87 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 28.11.2016

Top