Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém EÚ pre oslobodenie od cla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém EÚ pre oslobodenie od cla

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1186/2009 – ustanovujúce systém pre oslobodenie od cla

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Umožňuje priznávať oslobodenia od cla, ktoré by sa inak platilo za tovar dovážaný do EÚ a vyvážaný z EÚ.

Vymedzujú sa v ňom prípady, v ktorých sa priznáva oslobodenie od dovozného a vývozného cla a od opatrení prijatých na základe článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (bývalý článok 133 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) pri dovoze tovaru do EÚ alebo jeho vývoze z EÚ.

HLAVNÉ BODY

OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

Existujú rôzne kategórie tovaru, ktorý spĺňa podmienky na priznanie oslobodenia od dovozného cla. Za predpokladu splnenia určitých podmienok je tovar oslobodený od dovozného cla, ak ide o:

osobný majetok:

 • osobný majetok osôb, ktoré sa sťahujú z obvyklého bydliska v krajine mimo EÚ do krajiny EÚ, pokiaľ toto bydlisko bolo mimo EÚ najmenej počas 12 za sebou nasledujúcich mesiacov;
 • tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva, pokiaľ daná osoba mala pobyt mimo EÚ najmenej počas 12 za sebou nasledujúcich mesiacov a je schopná poskytnúť doklad o manželstve;
 • osobný majetok zdedený osobou s bydliskom v EÚ;
 • oblečenie, študijné materiály a nábytok študentov, ktorí prichádzajú študovať do EÚ;

tovar nepatrnej hodnoty, tovar neobchodného charakteru, investičný majetok a tovar v osobnej batožine cestujúcich:

 • tovar nepatrnej hodnoty;
 • tovar neobchodného charakteru, ktorý posiela priamo jedna súkromná osoba z krajiny mimo EÚ druhej osobe v EÚ;
 • investičný majetok a iné vybavenie podniku, ktorý definitívne ukončil svoju činnosť v krajine mimo EÚ a sťahuje sa do EÚ;
 • tovar oslobodený od DPH v osobnej batožine cestujúcich, ktorí prichádzajú z krajín mimo EÚ;

poľnohospodárske, biologické, chemické, farmaceutické a medicínske výrobky:

 • poľnohospodárske výrobky, výrobky živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke výrobky a výrobky lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v susediacich krajinách mimo EÚ a sú obhospodarované poľnohospodárskymi výrobcami EÚ;
 • osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín dovážané poľnohospodárskymi výrobcami v krajine mimo EÚ, ktoré sú však určené na použitie v susediacich krajinách EÚ;
 • laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum;
 • liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva;
 • nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu;
 • referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv;
 • farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach;

ďalšie kategórie:

 • tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely, vedecké prístroje a zariadenia;
 • tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie;
 • čestné vyznamenania a ocenenia, dary získané v rámci medzinárodných vzťahov a tovar pre potreby panovníkov a hláv štátov;
 • tovar dovážaný na podporu rozvoja obchodu;
 • ochranné známky, vzory alebo dizajny zasielané organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva;
 • turistická informačná literatúra;
 • pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy;
 • podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy;
 • palivá a mazivá nachádzajúce sa v motorových vozidlách a motocykloch, ktoré vstupujú do EÚ;
 • materiály na stavbu alebo údržbu vojnových pamätníkov;
 • rakvy s telami a urny s popolom zosnulých osôb a pohrebné ozdobné predmety.

Ak sa oslobodenie od dovozného cla prizná za podmienky, že príjemca tovaru ho použije na konkrétny účel, daná osoba je zodpovedná za predloženie dôkazu o splnení týchto podmienok príslušnému orgánu. V tejto situácii môžu oslobodenie priznať len príslušné orgány v danej krajine EÚ.

OSLOBODENIE OD VÝVOZNÉHO CLA

Existujú rôzne kategórie tovaru, ktorý spĺňa podmienky na priznanie oslobodenia od vývozného cla. Za predpokladu splnenia určitých podmienok je tovar oslobodený od vývozného cla, ak ide o:

 • tovar nepatrnej hodnoty;
 • domáce zvieratá vývažané pri presune činnosti poľnohospodárskeho podniku z EÚ do krajiny mimo EÚ;
 • produkty rastlinnej a živočíšnej výroby dorobené poľnohospodármi z krajiny mimo EÚ v susediacich krajinách;
 • osivá vyvážané poľnohospodárskymi výrobcami, ktoré sú určené na použitie na pozemkoch v krajinách mimo EÚ;
 • krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 30. decembra 2009.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23 – 57)

Posledná aktualizácia 15.11.2015

Top