Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencieschopné európske odvetvia kovopriemyslu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurencieschopné európske odvetvia kovopriemyslu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [KOM(2008) 108 v konečnom znení] o konkurencieschopnosti odvetví kovopriemyslu – Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovujú sa v ňom všeobecné usmernenia na podporu odvetví kovopriemyslu Európskej únie (EÚ) a ďalších zainteresovaných strán, aby sa zameriavali na inováciu a na dodávku energie za konkurencieschopné ceny bez zanedbávania environmentálnych hľadísk.

HLAVNÉ BODY

Vlastnosti

Odvetvia kovopriemyslu sa vyznačujú dvomi hlavnými skutočnosťami:

 • kapitálová náročnosť – vyžadujú sa značné investície do technológie a vybavenia, ktoré majú veľmi dlhú dobu použiteľnosti;
 • vysoká energetická spotreba – vo výrobnom procese sa spotrebuje veľké množstvo energie (10 až 37 % súvisiacich nákladov).

Výzvy

V oznámení sa vymedzuje niekoľko výziev, ktorým čelia odvetvia kovopriemyslu vrátane týchto:

 • Význam surovín – vysoká závislosť od rúd a koncentrátov* z krajín mimo EÚ.
 • Miesto a význam v hospodárstve EÚ – súčasť siete odvetí vrátane výrobného odvetvia (napr. autá a budovy). V roku 2005 vykázali odvetvia obrat vo výške 5 % celkovej priemyselnej výroby EÚ.
 • Štruktúra odvetvia a malé a stredné podniky (MSP) – veľké kapitálové investície na zriadenie a prevádzku odvetvia znamenajú, že existujú veľké štrukturálne prekážky, ktoré bránia vstupu MSP do odvetvia. Veľké spoločnosti často pôsobia na celosvetovej úrovni a ovládajú trh.
 • Dosah globalizácie a nových nastupujúcich ekonomík – s väčšinou kovov a surovín sa obchoduje na celosvetových trhoch. Rozvojom nastupujúcich ekonomík sa zvýšil dopyt a vytvoril sa tlak na dodávky a ceny.
 • Konkurencieschopnosť – krajiny EÚ prichádzajú o svoj podiel na celosvetovej kovovýrobe a kovopriemysel EÚ je veľmi závislý od cien energie a dovozu surovín.
 • Sociálne hľadisko – v oceliarskom priemysle sa vyskytuje starnúca pracovná sila a potreba lepšieho využívania existujúcich vzdelávacích štruktúr.
 • Životné prostredie – kovovýroba je energeticky náročná a má vplyv na životné prostredie.

Integrovaný prístup

Európska komisia navrhla integrovaný prístup na zlepšenie konkurencieschopnosti, ktorý obsahuje niekoľko prvkov:

 • zabezpečenie zásobovania energiou za konkurencieschopné ceny prostredníctvom dobre fungujúcich energetických trhov;
 • vytvorenie podmienok, aby sa odvetviu umožnilo splniť environmentálne ciele a ciele politiky v oblasti zmeny klímy EÚ;
 • podpora výskumu a vývoja a inovačných zručností;
 • vytvorenie otvorených a konkurencieschopných svetových trhov a odstránenie deformácií v obchodovaní s kovmi a surovinami.

Tieto všeobecné ciele sa majú dosahovať prostredníctvom programov EÚ, ako aj konkrétnymi opatreniami v rôznych oblastiach politiky, ktoré budú vykonávať vnútroštátne verejné orgány a Komisia:

* HLAVNÉ POJMY

Koncentráty: výrobok, ktorý zvyčajne vyrábajú rudné bane z rudných surovín, pričom z nich odstránia nečistoty a koncentrujú kov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o konkurencieschopnosti odvetví kovopriemyslu – Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ [KOM(2008) 108 v konečnom znení z 22. februára 2008]

Posledná aktualizácia 17.01.2017

Top