Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabezpečovanie fungovania jednotného trhu pre spotrebiteľov EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zabezpečovanie fungovania jednotného trhu pre spotrebiteľov EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2008) 31 v konečnom znení] – monitorovanie spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu: hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Prostredníctvom tohto oznámenia sa v roku 2008 zriadili spotrebiteľské hodnotiace tabuľky.
 • Opisuje sa v ňom počiatočná metodika použitá na hodnotenie spotrebiteľských trhov a výsledkov vyplývajúcich z prvej hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov.
 • Zároveň načrtáva možnosti zlepšenia, napr. zriadením harmonizovanej klasifikácie sťažností spotrebiteľov na úrovni EÚ a zvýšením počtu pokrytých odvetví.

HLAVNÉ BODY

Čo je to hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov?

Je to nástroj vytvorený na účely monitorovania spotrebiteľských trhov – hodnotiaca tabuľka, v ktorej sa zohľadňujú nielen ceny a bezpečnosť výrobkov, ale aj spotrebiteľská spokojnosť.

Monitorovanie trhov so spotrebným tovarom

Postup monitorovania trhov so spotrebným tovarom je rozdelený do dvoch fáz:

 • fáza výberu – identifikácia odvetví, ktoré vykazujú znaky zlyhávania;
 • fáza analýzy – identifikácia príčin týchto zlyhaní.

Fáza výberu

Skúmajú sa tri aspekty trhu:

 • 1.

  Identifikácia spotrebiteľských trhov

Všeobecný výkon rôznych odvetví sa analyzuje prostredníctvom týchto piatich ukazovateľov:

 • sťažnosti spotrebiteľov
 • cenové úrovne
 • spotrebiteľská spokojnosť
 • prechod k inému dodávateľovi
 • bezpečnosť výrobkov a služieb.
 • 2.

  Hodnotenie integrácie jednotného maloobchodného trhu

 • Integráciu maloobchodného vnútorného trhu možno merať prostredníctvom prítomnosti zahraničných malopredajcov, priamych zahraničných investícií na vnútornom trhu EÚ a maloobchodu v rámci EÚ.
 • Zohľadňuje sa aj prístup ľudí nakupujúcich v rámci EÚ a problémy, ktorým čelia.
 • 3.

  Porovnanie spotrebiteľského prostredia v krajinách EÚ

Na účely posúdenia rôznych spotrebiteľských prostredí sa skúmajú tieto aspekty:

 • presadzovanie právnych predpisov;
 • odškodňovanie a spotrebiteľské vnímanie odškodňovania;
 • úloha spotrebiteľských organizácií a dôvera spotrebiteľov v tieto organizácie;
 • úroveň postavenia spotrebiteľa: predovšetkým úrovne vzdelania, informovanosti, spôsobilosti a uvedomelosti.

Fáza analýzy

Analyzuje sa niekoľko otázok vrátane týchto:

 • postavenie spotrebiteľa;
 • predsudky spotrebiteľov;
 • vzťah medzi dovoznými cenami a spotrebnými cenami;
 • legislatívne ukazovatele;
 • dodržiavanie právnych predpisov;
 • kvalita a predovšetkým stupeň inovácie, zdravia a životného prostredia;
 • prístupnosť a dostupnosť cien;
 • interoperabilita, t. j. schopnosť systému alebo výrobku fungovať s ostatnými výrobkami.

Vylepšenie spotrebiteľskej hodnotiacej tabuľky od roku 2008

Od roku 2008 sa vypracovali a zverejnili dva druhy spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek.

 • Hodnotiacou tabuľkou spotrebiteľských trhov sa sleduje výkonnosť viac ako 40 spotrebiteľských trhov na základe kľúčových ukazovateľov, pričom sa predpokladá, že ich predajcovia dodržiavajú:
  • pravidlá ochrany spotrebiteľov,
  • porovnateľnosť ponúk,
  • možnosť výberu na trhu,
  • miera, do akej sú splnené očakávania spotrebiteľov a
  • poškodzovanie spôsobené problémami, ktorým čelia spotrebitelia.
 • Iné ukazovatele, ako prechod k inej ponuke a ceny, sú tiež predmetom monitorovania a analýzy v rámci tejto hodnotiacej tabuľky.
 • Hodnotiacou tabuľka spotrebiteľských podmienok sa monitorujú vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov v troch oblastiach:
  • poznatky a dôvera,
  • dodržiavanie a presadzovanie predpisov, a
  • sťažnosti a riešenie sporov.
 • V tejto hodnotiacej tabuľke sa skúma pokrok v integrácii maloobchodného trhu EÚ.
 • Od roku 2013 sa obidve hodnotiace tabuľky každý rok striedavo zverejňujú.
 • Dôkladná metodická revízia spotrebiteľských hodnotiacich tabuliek sa uskutočnila v období rokov 2013 – 2015 v spolupráci so Spoločným výskumným centrom. Táto revízia viedla k zmenám navrhnutej metodiky.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie – Monitorovanie spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu: hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov [KOM(2008) 31 v konečnom znení z 29. januára 2008]

Posledná aktualizácia 23.01.2017

Top