Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prekonanie stigmy neúspechu v podnikaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prekonanie stigmy neúspechu v podnikaní

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2007) 584 v konečnom znení] – Prekonanie stigmy neúspechu v podnikaní – za politiku druhej šance – Realizácia lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Európska komisia v tomto oznámení vyzýva krajiny Európskej únie (EÚ), aby zlepšili vnútroštátne predpisy a postupy týkajúce sa neúspechu v podnikaní.
 • Mnohé etablované spoločnosti existujú len preto, lebo ich zakladatelia sa nevzdali po prvom neúspechu. Neúspech v podnikaní možno prekonať, ak sa podnikateľom poskytne druhá šanca.

HLAVNÉ BODY

Polovica všetkých podnikov neprežije prvých päť rokoch. Zánik podnikov však nie je nezlučiteľný s hospodárskym dynamizmom. Verejná mienka často spája neúspech s podvodom alebo osobnou neschopnosťou. Podvodných je však len 4 až 6 % bankrotov. Bankrot býva väčšinou len priamym následkom obnovenia podnikania.

Zlyhanie v podnikaní má vysokú cenu z hľadiska zamestnanosti, kúpnej sily (nevyplatené mzdy) a financií (nesplatené dlhy). Túto cenu možno znížiť, keby podniky v ťažkostiach dostávali lepšiu pomoc a keby sa im v prípade bankrotu uľahčilo začať odznova. Podnikatelia, ktorí začínajú odznova, sa navyše poučia zo svojich chýb a následne sú úspešnejší. Toto všetko sú dôvody, prečo by neúspešné podniky mali dostať druhú šancu.

Dobré meno na verejnosti, vzdelávanie a médiá

 • Európania sa boja neúspechu v podnikaní. Prostredníctvom informačných kampaní a vzdelávacích programov im treba ukázať, že nové pokusy sú súčasťou normálneho procesu učenia sa, skúmania a objavovania.
 • Svoju rolu môžu zohrať aj médiá, najmä pokiaľ ide o boj proti klišé, že bankrot je zločin bez ohľadu na jeho príčinu. A napokon sústavný dialóg so všetkými zúčastnenými stranami by mal Európanom ukázať výhody nového začiatku.

Úloha právnych predpisov týkajúcich sa platobnej neschopnosti

 • V mnohých európskych právnych predpisoch o konkurze sa nerobí rozdiel medzi podvodným a čestným neúspechom v podnikaní. Subjektom v konkurze niekedy ukladajú obmedzenia, zákazy, ba aj vylúčenia. V právnych predpisoch by sa malo lepšie rozlíšiť zaobchádzanie v prípade podvodných bankrotov a bankrotov, ktoré nie sú výsledkom podvodu.
 • Okrem toho súdne konania by sa mali zjednodušiť a urýchliť tak, aby netrvali viac ako jeden rok. V právnych predpisoch by mala byť stanovená možnosť skorého oddlženia od zostávajúcich dlhov podľa určitých kritérií. Obrovské dlhy môžu podnikateľa v podstate odradiť od založenia ďalšieho podniku.

Aktívna podpora ohrozených podnikov

 • Neúspechu v podnikaní sa musí predchádzať podporovaním podnikateľov v čo najskoršej možnej fáze. Komisia odporúča, aby krajiny EÚ zaviedli podporné opatrenia, ako napríklad odbornú pomoc.
 • Keďže ohrozené podniky si nemôžu dovoliť platiť nákladné poradenstvo, je nevyhnutné, aby takáto podpora bola čo najdostupnejšia. Komisia dokonca vyvinula prostriedok včasného varovania – na internete zverejnila nástroj včasného varovania, ktorý podnikateľom pomôže rýchlo posúdiť svoju finančnú situáciu. Okrem toho aj program INTERREG IVC a európske podnikateľské organizácie ponúkajú mnohé možnosti na budovanie kontaktov a výmenu osvedčených postupov v oblasti podpory podnikania.
 • Bankrotom možno napokon predchádzať aj zvážením iných alternatív. Komisia odporúča krajinám EÚ, aby zamerali pozornosť na reštrukturalizáciu a záchranu ohrozených podnikov.

Aktívna podpora tých, ktorí znova začínajú

 • Podnikatelia, ktorí si založia druhý podnik, čelia psychologickým, technickým a finančným ťažkostiam. Mali by mať preto prístup k odbornej príprave a poradenstvu. Taktiež je potrebné podporovať väzbu medzi týmito podnikateľmi a ich klientmi, obchodnými partnermi a investormi, ktorí často prechovávajú nedôveru k subjektom v bankrote.
 • Okrem toho podnikatelia, ktorí začínajú odznova, potrebujú finančné prostriedky. Verejné orgány by mali odstrániť prekážky brániace prístupu k financovaniu z verejných zdrojov. Banky a finančné inštitúcie by mali byť menej opatrné vo vzťahu k opätovne začínajúcim podnikateľom a mená čestných podnikateľov, ktorí zbankrotovali, by sa nemali uvádzať v zoznamoch obmedzujúcich prístup k pôžičkám v bankovom odvetví.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Prekonanie stigmy neúspechu v podnikaní – za politiku druhej šance – Realizácia lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť [KOM(2007) 584 v konečnom znení z 5. októbra 2007]

Posledná aktualizácia 01.12.2016

Top