Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevody podnikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevody podnikov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2006) 117 v konečnom znení] – Prevody podnikov – Kontinuita prostredníctvom nového začiatku

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Poukazuje na to, ako úspešný prevod podniku ponúka veľké vyhliadky na rast a zamestnanosť, a že je veľmi dôležité zabrániť zatváraniu podnikov v dôsledku právnych a daňových prekážok, ktoré by blokovali prevod.
 • Toto oznámenie Európskej komisie zahŕňa odporúčania pre krajiny Európskej únie (EÚ) týkajúce sa vytvárania vhodných podmienok pre prevod podnikov.

HLAVNÉ BODY

 • Keď majiteľ podniku odchádza do dôchodku, až príliš často s ním končí aj jeho podnik. Z dôvodu právnych, daňových a psychologických ťažkostí sa mnohé prevody prosperujúcich podnikov sa nepodaria. Následníka nie je ľahké nájsť, najmä keď podniky sa v súčasnosti prevádzajú skôr na tretie strany ako na rodinného príslušníka. Väčšina Európanov navyše uprednostňuje zamestnanie a podnikateľov zaujíma viac vybudovanie podniku ako jeho prevzatie.
 • Prevzatie existujúceho podniku však ponúka mnoho výhod (existujúca výrobná štruktúra, zákaznícka sieť, know-how, reputácia podniku atď.). Úspešné prevody podnikov sú prospešné aj pre rast, a teda zohrávajú zásadnú rolu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Existujúce podniky napríklad poskytujú v priemere päť pracovných miest na každé dve miesta vytvorené novým podnikom.
 • Prevod podniku je postup, ktorý si nájde uplatnenie v nasledujúcom desaťročí, keďže tretina majiteľov podnikov v EÚ odíde počas nasledujúcich desiatich rokov do dôchodku. Predpokladá sa, že každý rok to postihne 690 000 malých a stredne veľkých podnikov (MSP) a 2,8 milióna pracovných miest. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť vhodné podmienky pre prevody podnikov.
 • Komisia na tento účel navrhuje krajinám EÚ niekoľko vylepšení, ako napríklad:
 • 1.

  Udržateľnejší politický záujem o prevody podnikov

Krajiny EÚ by mali systematicky podporovať prevody podnikov ako alternatívu k zakladaniu podnikov. Mali by napríklad zvážiť zavedenie podobných podporných opatrení pre prevody, ktoré sú k dispozícii pri zakladaní podnikov.

 • 2.

  Zvyšovanie informovanosti zúčastnených strán

 • Súčasné úsilie o zvyšovanie informovanosti je nedostatočné. Príslušné kroky podnikla len polovica krajín EÚ. Osobitnú pozornosť treba venovať majiteľom podnikov odchádzajúcim do dôchodku a podobne aj potenciálnym novým podnikateľom, pretože prevzatie existujúceho podniku často ponúka zaujímavú alternatívu k založeniu novej firmy. Komisia preto odporúča viac opatrení na zvyšovanie informovanosti majiteľov podnikov, napríklad prostredníctvom obchodných komôr a iných kontaktných bodov, napríklad daňových poradcov, účtovníkov alebo bánk, v súvislosti s potrebou naplánovania prevodu dostatočne včas.
 • Komisia zároveň vyzýva krajiny EÚ, aby podporovali mentorské systémy s cieľom asistovať majiteľom podnikov v čase prevodu.
 • Krajiny EÚ by mali uvažovať o priamych prístupoch k zvyšovaniu informovanosti medzi majiteľmi podnikov, napríklad posielaním listov majiteľom podnikov v určitom veku.
 • 3.

  Uľahčenie zmeny právneho postavenia podniku

Zmluvy o nástupníctve, dohody o partnerstve, zriadenie spoločností s ručením obmedzeným a reštrukturalizácia – to všetko sú právne nástroje, ktorými možno predísť uzavretiu podniku. Napríklad zmluva o nástupníctve, ktorá je v mnohých krajinách zakázaná, dohoda o partnerstve a založenie spoločnosti s ručením obmedzeným umožňujú zabezpečiť kontinuitu podniku v prípade majiteľovej alebo spoločníkovej smrti. Pri zmene právneho postavenia môže podnik, ktorý sa bude prevádzať, prejsť právnou reštrukturalizáciou s cieľom zamedziť likvidácii.

 • 4.

  Lepšie financovanie prevodov

 • Finančné prostredie býva len zriedkavo priaznivé pre prevody podnikov. Prevod podniku skutočne prináša viacero problémov:
  • vyžaduje si viac kapitálu ako založenie podniku, ale finančné nástroje určené na zakladanie podnikov sa často ukážu ako nedostatočné na uskutočnenie prevodu;
  • banky často pokladajú financovanie prevodov za príliš nákladné a riskantné, najmä v prípade malých podnikov;
  • niekedy je ťažké nájsť včas finančné riešenie, pretože takéto riešenie má často podobu kombinácie vlastného kapitálu a pôžičky.
 • Komisia preto odporúča, aby krajiny EÚ zabezpečili vhodné finančné podmienky, ako napríklad pomoc pri začatí podnikania, pôžičky a záruky. Záruky na kapitál v MSP by mali zahŕňať investície lokálnych alebo regionálnych fondov, ktoré poskytnú kapitál na rozbehovú alebo štartovaciu fázu, ako aj mezzanínové financovanie (kombinácia vlastného a dlhového kapitálu).
 • 5.

  Daňové stimuly pre prevody podnikov

Hoci v mnohých krajinách sa uľahčili prevody v rámci rodiny, prevody na tretie strany potrebujú väčšiu podporu prostredníctvom oslobodenia od dane z príjmu získaného predajom podniku, špecifických daňových úľav z príjmu spätne investovaného do iného podniku alebo použitého na financovanie dôchodku majiteľa podniku alebo oslobodenia od dane pre zamestnancov, ktorí investujú do svojho vlastného podnikania.

 • 6.

  Transparentné trhy pre prevody podnikov

Poskytovanie nestranných služieb sprostredkovateľov medzi potenciálnymi kupujúcimi a predávajúcimi by malo umožniť zorganizovať transparentné trhy pre prevody podnikov. V niektorých krajinách túto zodpovednosť prijímajú obchodné komory.

S cieľom zrealizovať všetky tieto odporúčania je potrebné vytvoriť podpornú infraštruktúru dostupnú pre státisíce podnikov, ktoré v nasledujúcich pár rokoch prejdú prevodom. Táto vykonávacia infraštruktúra bude využívať krajiny EÚ, ich vnútroštátne, regionálne a miestne správne orgány a organizácie na podporu podnikania. Bude zahŕňať najmä šírenie informácií prevádzkovateľom podpory, školenia školiteľov a tvorbu materiálov na výučbu.

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, ktorým sa implementuje program Lisabonskej stratégie – Spoločenstva pre rast a zamestnanosť – Prevody podnikov – Kontinuita prostredníctvom nového začiatku [KOM(2006) 117 v konečnom znení zo 14. marca 2006]

Posledná aktualizácia 01.12.2016

Top