Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

Európska únia (EÚ) prijala právny predpis, ktorého cieľom je bojovať proti trestnej činnosti sexuálnej povahy páchanej na deťoch. Smernica sa venuje širokému záberu hľadísk, od ukladania trestov cez prevenciu až po pomoc obetiam. Osobitné ustanovenia sa venujú detskej pornografii na internete a sexuálnej turistike.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.

SÚHRNY

Touto smernicou sa v celej Európskej únii (EÚ) harmonizujú ustanovenia o trestných činoch v oblasti sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí a v oblasti detskej pornografie. Zároveň sa v nej ustanovujú minimálne sankcie. Súčasťou nových pravidiel sú aj ustanovenia, ktorých cieľom je bojovať proti detskej pornografii na internete a sexuálnej turistike. Ich cieľom je aj brániť pedofilným páchateľom, ktorí už boli v minulosti odsúdení, aby vykonávali profesionálne aktivity zahŕňajúce pravidelný kontakt s deťmi.

Trestné činy a sankcie

V smernici sa vymedzuje približne dvadsať trestných činov rozdelených do štyroch kategórií:

  • sexuálne zneužívanie, ktorým je napr. zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, ktoré nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, alebo donútenie dieťaťa na sexuálne aktivity s inou osobou;
  • sexuálne vykorisťovanie, ako napr. nútenie dieťaťa na detskú prostitúciu alebo na účasť na pornografickom predstavení;
  • detská pornografia: držanie, získavanie prístupu, distribúcia, dodávanie a výroba detskej pornografie;
  • kontaktovanie detí cez internet na účely ich sexuálneho zneužitia: navrhnúť dieťaťu schôdzku cez internet s cieľom jeho sexuálneho zneužitia, a takisto aj tým istým komunikačným prostriedkom dodávať pornografický materiál, ktorý ho zobrazuje.

Na vnútroštátnej úrovni horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody musí dosahovať najmenej určitú hranicu, ktorá sa pohybuje od jedného do desiatich rokov v závislosti od závažnosti činov a v závislosti od toho, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity. Podnecovanie na vykonanie týchto trestných činov sa takisto trestá.

Právnická osoba môže byť uznaná za zodpovednú za trestný čin a môže jej byť udelená sankcia, ak trestný čin spáchala v jej prospech osoba, ktorá má v nej vedúcu pozíciu.

Vymedzuje sa niekoľko priťažujúcich okolností, a to najmä v prípade, že sa trestný čin spácha na zvlášť zraniteľnom dieťati, alebo ak ho spácha rodinný príslušník alebo osoba, ktorá zneužila svoje uznané postavenie dôvery alebo autority, alebo ak páchateľ bol už v minulosti odsúdený za trestný čin tej istej povahy.

Pokiaľ ide o sexuálne aktivity vykonávané so súhlasom, smernica ponecháva členským štátom priestor na rozhodnutie, či určité praktiky sú alebo nie sú trestne stíhateľné, ak sú do nich zapojené osoby v približnom veku na približnom stupni fyzickej a duševnej vyzretosti, a ktoré možno pokladať za prirodzené objavovanie sexuality.

Profesionálne aktivity zahŕňajúce kontakt s deťmi

S cieľom predísť akémukoľvek riziku opakovania sexuálnych trestných činov, osoba odsúdená za trestné činy vymedzené v smernici môže dostať zákaz vykonávať povolanie, ktoré zahŕňa priamy a pravidelný kontakt s deťmi. Dotknutí zamestnávatelia musia mať možnosť požiadať o informácie o existencii odsúdenia alebo zákazu výkonu daného povolania. Tieto informácie sa takisto musia poslať ostatným členským štátom, aby sa predišlo situácii, v ktorej by pedofil využil voľný pohyb pracovníkov v EÚ, aby mohol pracovať s deťmi v inom členskom štáte.

Sexuálna turistika

Organizácia ciest s cieľom spáchať sexuálne zneužitie, sexuálne vykorisťovanie na deťoch alebo detskú pornografiu musí byť zakázaná. Keďže tieto trestné činy sú v krajine, v ktorej sa páchajú, často nepotrestané, v smernici sa ustanovuje, že členské štáty môžu súdiť svojich štátnych príslušníkov za trestné činy tohto druhu spáchané v zahraničí.

Členské štáty okrem súdnej právomoci v prípade trestného činu spáchaného na ich území alebo ich štátnym príslušníkom môžu takisto rozšíriť svoju súdnu právomoc na trestné činy spáchané v zahraničí, ak má páchateľ trestného činu na ich území svoj obvyklý pobyt alebo ak bol trestný čin spáchaný v prospech právnickej osoby na ich území alebo ak bol obeťou ich štátny príslušník.

Detská pornografia na internete

Členské štáty musia zabezpečiť, aby webové lokality s pornografickým obsahom, ktoré sa nachádzajú na ich území boli urýchlene odstránené a snažiť sa o zabezpečenie odstránenia takýchto stránok, ktoré sa nachádzajú v zahraničí. Za určitých podmienok transparentnosti a informovania používateľov internetu majú možnosť zablokovať prístup na takéto stránky na svojom území.

Vyšetrovanie, trestné stíhanie a súdna právomoc

Vyšetrovanie a trestné stíhanie týchto trestných činov nemusí závisieť od oznámenia alebo obvinenia obeťou trestného činu a v trestnom konaní je možné pokračovať aj vtedy, ak táto osoba svoju výpoveď odvolala. V prípade niektorých najzávažnejších trestných činov musí byť možné pokračovať v trestnom stíhaní ešte dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť.

Pomoc, podpora a ochrana určené obetiam

V súlade s ustanoveniami smernice o postavení obetí v trestnom konaní, podpora a pomoc sa musia obetiam poskytovať pred, počas a po uskutočnení trestného konania. Deti, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania alebo detskej pornografie sa považujú za zvlášť zraniteľné obete a musí sa k nim pristupovať čo najvhodnejším spôsobom s ohľadom na ich situáciu.

Osobitné ochranné opatrenia sa prijímajú najmä v prípade, že páchateľom je rodinný príslušník dieťaťa. Detské obete musia mať bezodkladný prístup k právnemu poradenstvu a právnemu zastupovaniu, v prípade potreby bezplatne. Pomoc a podpora detským obetiam nesmie byť podmienená ich ochotou spolupracovať na vyšetrovaní alebo súdnom konaní.

Prevencia

Osobám, ktoré boli odsúdené alebo trestne stíhané za sexuálne trestné činy na deťoch, sa musia ponúknuť osobitné programy zamerané na zníženie rizika opätovného opakovania trestného činu. U týchto osôb sa takisto musí určiť, aké nebezpečenstvo predstavujú a aké sú riziká opätovného opakovania trestného činu.

Kontext

Touto smernicou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV. Keďže niektoré obete obchodovania s ľuďmi sú zároveň obeťami sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania, takisto dopĺňa smernicu o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu.

Referencie

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2011/93/EÚ

17.12.2011

18.12.2013

Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011

Posledná aktualizácia: 01.02.2012

Top