Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právo na prístup k advokátovi (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Právo na prístup k advokátovi (návrh)

Cieľom tohto návrhu smernice je zaručiť v celej Európskej únii (EÚ) dodržiavanie práva osôb podozrivých alebo obvinených z trestného činu na prístup k advokátovi a na informovanie príbuzných (a konzulárnych orgánov, ak sa nachádzajú v zahraničí) o ich zatknutí.

NÁVRH

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí [KOM(2011) 326 v konečnom znení – zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku].

SÚHRN

Právo na obhajobu a spravodlivé súdne konanie, ktorého súčasťou je právo na prístup k advokátovi, zaručuje Charta základných práv Európskej únie (EÚ) a Európsky dohovor o ľudských právach (EN) (FR).

S cieľom zaručiť toto právo všetkým podozrivým alebo obvineným osobám v trestnom konaní na území EÚ Komisia predkladá návrh stanovujúci spoločné minimálne normy, ktoré sa budú uplatňovať vo všetkých členských štátoch.

Princíp

V rámci trestného konania sa právo na prístup k advokátovi musí zaručiť týmto osobám:

  • podozrivým osobám;
  • obvineným osobám;
  • osobám, na ktoré bol vydaný európsky zatykač.

Ak sú tieto osoby počas súdneho konania zatknuté, musia mať takisto právo komunikovať najmenej s jednou nimi označenou osobou, ako napríklad s príbuzným alebo zamestnávateľom. Cudzím štátnym príslušníkom sa musí umožniť skontaktovanie s ich veľvyslanectvom alebo konzulátom.

Tieto práva sa uplatňujú od chvíle, keď sa osoba dozvie, že je podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, až do ukončenia konania. Osoby, ktoré sú predmetom európskeho zatykača, musia mať tieto práva zaručené od chvíle, keď dôjde k ich zatknutiu.

Vykonávanie

Všetkým podozrivým alebo obvineným osobám v trestnom konaní sa musí čo najskôr umožniť prístup k advokátovi, v každom prípade však v týchto situáciách:

  • od začiatku vypočúvania;
  • pri vykonávaní akéhokoľvek procesného úkonu alebo úkonu zaisťovania dôkazov, pri ktorom sa vyžaduje alebo povoľuje prítomnosť osoby;
  • od zatknutia.

Osoba, na ktorú bol vydaný európsky zatykač, musí mať právo na prístup k advokátovi tak v členskom štáte, v ktorom bola zadržaná, ako aj v štáte, ktorý zatykač vydal. Advokát v členskom štáte, ktorý vydal zatykač, sa nevenuje prípadu do hĺbky, ale spolupracuje s advokátom v druhej krajine s cieľom zaručiť dodržiavanie práv obvinenej osoby.

Každá podozrivá alebo obvinená osoba má právo stretnúť sa so svojím advokátom. Tieto stretnutia musia mať dostatočné trvanie a frekvenciu, aby sa umožnilo účinné vykonávanie práva na obhajobu.

Advokát musí byť prítomný na všetkých vypočúvaniach a pojednávaniach, a takisto aj na všetkých vyšetrovacích úkonoch a úkonoch zaisťovania dôkazov, pri ktorých vnútroštátne právo vyžaduje prítomnosť podozrivej alebo obvinenej osoby. Taktiež musí mať prístup k miestu zadržiavania s cieľom overiť podmienky väznenia.

Všetky komunikácie medzi advokátom a jeho klientom, bez ohľadu na ich formu, sú dôverné.

Ak dôjde k porušeniu práva na prístup k advokátovi, podozrivej alebo obvinenej osobe je potrebné zabezpečiť také postavenie, aké by mala, ak by nedošlo k porušeniu jej práva. Všetky vyhlásenia alebo dôkazy získané v čase porušenia práva na prístup k advokátovi sa nemôžu použiť proti tejto osobe.

Výnimky

Za výnimočných okolností a len na základe povolenia príslušného súdneho orgánu sa môže pozastaviť právo na prístup k advokátovi, na komunikáciu s treťou osobou a veľvyslanectvom či konzulátom. Táto výnimka sa musí zdôvodniť nevyhnutnou potrebou zamedziť vážnemu ohrozeniu života alebo telesnej nedotknuteľnosti osôb. Výnimka nesmie byť v nijakom prípade založená len na závažnosti trestného činu, ktorý sa pripisuje dotyčnej osobe. Musí byť v pomere k situácii, trvať čo najmenej a nesmie ohroziť spravodlivosť konania.

Každá podozrivá alebo obvinená osoba sa môže takisto vzdať svojho práva na pomoc advokáta. Toto vzdanie sa práva musí byť dobrovoľné a jednoznačné. Osoba musí byť oboznámená o dôsledkoch tohto rozhodnutia a schopná ich chápať.

Kontext

Posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní je jeden z cieľov Štokholmského programu. Tento návrh patrí do súboru opatrení, ktorého súčasťou je smernica o práve na tlmočenie a preklad a smernica vo fáze rokovaní o práve na informácie.

Návrh smernice nadobudne účinnosť po preskúmaní a prijatí Európskym parlamentom a Radou. Konečné znenie smernice sa preto môže líšiť od znenia, ktoré navrhla Komisia.

Referencie

Návrh

Úradný vestník

Postup

KOM(2011) 326

2011/154/COD

SÚVISIACE AKTY

Uznesenie Rady z 30. novembra 2009 o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní [Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009].

Posledná aktualizácia: 13.10.2011

Top