Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu

Obchodovanie s ľuďmi sa považuje za jeden z najzávažnejších trestných činov na svete. Je závažným porušením ľudských práv. Touto smernicou sa v Európskej únii stanovujú pravidlá s cieľom riešiť tento hrozný fenomén.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV

SÚHRN

Obchodovanie s ľuďmi sa považuje za jeden z najzávažnejších trestných činov na svete. Je závažným porušením ľudských práv. Touto smernicou sa v Európskej únii stanovujú pravidlá s cieľom riešiť tento hrozný fenomén.

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa stanovujú minimálne spoločné pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti obchodovania s ľuďmi. Zavádzajú sa ňou aj opatrenia na lepšie predchádzanie tomuto fenoménu a na posilnenie ochrany jeho obetí.

KĽÚČOVÉ BODY

Vymedzenie pojmov

  • Za trestné činy sa považujú tieto úmyselné skutky: zlákanie, preprava, presun, ukrývanie alebo prevzatie osôb prostredníctvom použitia násilia na účely vykorisťovania.
  • Vykorisťovanie zahŕňa prinajmenšom: i) sexuálne vykorisťovanie alebo prostitúciu; ii) nútenú prácu alebo služby (vrátane žobrania, otroctva, zneužívania na trestnú činnosť alebo odoberania orgánov).

Sankcie: smernicou sa stanovujú trestné sadzby s hornou hranicou trestu odňatia slobody najmenej 5 rokov a najmenej 10 rokov, ak bol tento skutok spáchaný za priťažujúcich okolností, napríklad ak bol spáchaný voči obzvlášť zraniteľnej obeti (ako sú deti) alebo ak bol spáchaný zločineckou organizáciou.

Trestné stíhanie: krajiny EÚ môžu trestne stíhať svojich štátnych príslušníkov za trestné činy spáchané v inej krajine EÚ a využiť vyšetrovacie nástroje, ako je odpočúvanie (napríklad prostredníctvom telefónov či e-mailov).

Podpora obetiam: obetiam sa poskytne pomoc pred začatím trestného konania, počas neho a po jeho skončení s cieľom umožniť im výkon práv, ktoré im boli priznané v rámci postavenia obetí v trestnom konaní. Táto pomoc môže pozostávať z vhodného ubytovania alebo poskytovania zdravotníckej a psychologickej pomoci, informačných a tlmočníckych služieb.

Na deti a tínedžerov (osoby mladšie ako 18 rokov) sa vzťahujú dodatočné opatrenia, ako je fyzická a psychosociálna podpora, prístup k vzdelaniu, prípadne možnosť ustanoviť poručníka alebo zástupcu. Mali by byť bezodkladne vypočutí vo vhodných priestoroch, a to vyškolenými odborníkmi.

Obete majú právo na policajnú ochranu a právnu pomoc s cieľom uplatniť si nárok na odškodnenie.

Prevencia: krajiny EÚ musia prijať opatrenia s cieľom:

  • odrádzať od dopytu, ktorý obchodovanie s ľuďmi podporuje;
  • organizovať kampane na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu úradníkov s cieľom naučiť ich rozpoznávať obete a potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a primerane s nimi zaobchádzať.

Ustanovuje sa koordinátor EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zaručiť jednotný a koordinovaný prístup k odstraňovaniu tohto fenoménu.

S cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom kontrolovať zneužívanie práva na voľný pohyb Komisia zverejnila príručku o účelových manželstvách medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín mimo EÚ. Napríklad niektoré nútené manželstvá môžu obsahovať prvky obchodovania s ľuďmi.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. apríla 2011 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 6. apríla 2013.

KONTEXT

Obchodovanie s ľuďmi sa výslovne zakazuje v Charte základných práv EÚ (článok 5). EÚ zriadila komplexný právny a politický rámec na riešenie tohto fenoménu, a to najmä prostredníctvom tejto smernice (2011/36/EÚ) a Stratégie EÚ na roky 2012 - 2016 zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi.

Ďalšie informácie nájdete na webových lokalitách o politike a právnych predpisoch Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi, v publikácii Eurostatu z roku 2015 o danej problematike a v publikácii Agentúry pre základné práva z roku 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/36/EÚ

15. apríla 2011

6. apríla 2013

Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1 - 11

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ na roky 2012 - 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi [COM(2012) 286 final z 19. júna 2012).

Plán EÚ osvedčených postupov, noriem a spôsobov práce pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a jeho predchádzanie (Ú. v. EÚ C 311, 9.12.2005, s. 1 - 12).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Pomoc vnútroštátnym orgánom v boji proti zneužívaniu práva na slobodný pohyb: príručka k riešeniu problému údajných účelových manželstiev uzatvorených medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín nepatriacich do EÚ v kontexte právnych predpisov EÚ týkajúcich sa voľného pohybu občanov EÚ [COM(2014) 604 final z 26. septembra 2014).

Pracovný dokument útvarov Komisie - Strednodobá správa o vykonávaní stratégie EÚ zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi [SWD(2014) 318 final zo 17. októbra 2014].

Posledná aktualizácia 03.03.2015

Top