Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilnenie práv obetí v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilnenie práv obetí v EÚ

Cieľom tohto právneho predpisu EÚ je zabezpečiť vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach s cieľom posilniť práva obetí v EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013)

SÚHRN

V tomto nariadení EÚ sa ustanovujú pravidlá jednoduchého a rýchleho mechanizmu na uznávanie ochranných opatrení v občianskych veciach nariadených v členských štátoch EÚ.

Cieľom je zabezpečiť, aby obete násilia (napr. domáceho násilia) alebo osoby, u ktorých je ohrozená telesná alebo duševná integrita alebo sloboda a ktoré využívajú ochranné opatrenie prijaté v jednom z členských štátov EÚ, mohli bez nutnosti vykonania časovo náročných postupov využívať rovnakú úroveň ochrany v ostatných členských štátoch EÚ, ak sa presúvajú alebo cestujú.

Ochranné opatrenie v jednom členskom štáte EÚ slúži na ochranu obetí násilia (napr. domáce násilie, prenasledovanie alebo násilie na deťoch), ak je ohrozená telesná a/alebo duševná integrita alebo sloboda danej osoby.

Ochranné opatrenie vydáva súdny alebo iný orgán na žiadosť ohrozenej osoby. Mnohé z nich sa nariaďujú bez predvolania osoby predstavujúcej riziko, najmä v naliehavých prípadoch.

Čoraz viac ľudí sa presúva alebo cestuje do zahraničia. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby táto dočasná ochrana poskytnutá v jednom členskom štáte EÚ bola zachovaná, keď daná osoba cestuje alebo sa presúva do iného členského štátu EÚ bez toho, aby musela vykonávať časovo náročné postupy.

Normalizované viacjazyčné osvedčenie slúži na zrýchlenie konania tak, že zabezpečuje, že členský štát EÚ, do ktorého odišla ohrozená osoba, uzná ochranné opatrenie vydané v pôvodnom členskom štáte EÚ bez prechodných formalít.

Osvedčenie obsahuje všetky informácie potrebné na uznanie a tam, kde je to vhodné, výkon ochranného opatrenia. Osvedčenie sa uplatňuje týmto spôsobom:

  • príslušný orgán pôvodného členského štátu vydá osvedčenie chránenej osobe a oznámi jeho vydanie osobe spôsobujúcej riziko (na žiadosť chránenej osoby sa tiež môže poskytnúť preklad tohto osvedčenia),
  • chránená osoba predloží osvedčenie a kópiu ochranného opatrenia príslušnému orgánu v druhom členskom štáte, ktorý následne zabezpečí jeho výkon upravením skutkových prvkov ochranného opatrenia, ak je to potrebné.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 606/2013

11. 1. 2015

-

Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012).

Touto smernicou sa nahrádza rámcová smernica 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní. Jej cieľom je presadzovať právo na dôstojnosť, život, fyzickú a mentálnu integritu, slobodu a bezpečnosť, rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo vlastniť majetok, zásadu nediskriminácie, zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi, práva detí, starších a osôb so zdravotným postihnutím a právo na spravodlivý proces, a to najmä s cieľom vytvoriť minimálne normy ochrany obetí trestných činov na úrovni EÚ.

Posledná aktualizácia: 07.03.2014

Top