Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rodičovská zodpovednosť a ochrana detí (Haagsky dohovor)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rodičovská zodpovednosť a ochrana detí (Haagsky dohovor)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2003/93/ES o Haagskom dohovore z roku 1196 týkajúcom sa medzinárodných právnych aspektov rodičovskej zodpovednosti a opatrení na ochranu detí

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Rozhodnutím sa oprávňujú krajiny EÚ podpísať Haagsky dohovor.
 • V dohovore sa ustanovujú pravidlá na zlepšenie ochrany detí v medzinárodných situáciách a zabránenie konfliktom medzi jednotlivými vnútroštátnymi právnymi systémami.

Zmluvnou stranou dohovoru sú všetky krajiny EÚ. To znamená, že pri konaniach s krajinami mimo EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, sa môžu opierať o spoločné zákonom stanovené pravidlá s cieľom chrániť deti zapojené do medzinárodných sporov.

HLAVNÉ BODY

Čo zahŕňa dohovor?

Cieľom dohovoru je poskytnúť medzinárodnú ochranu deťom do veku 18 rokov, a to stanovením nasledujúcich skutočností:

 • ktorá krajina má právomoc na prijatie opatrení na ochranu dieťaťa alebo jeho majetku;
 • ktorý zákon sa uplatňuje pri vykonávaní tejto právomoci;
 • ktorý zákon sa vzťahuje na rodičovskú zodpovednosť;
 • aby sa ochranné opatrenia uznávali a presadzovali vo všetkých signatárskych krajinách;
 • spolupráca medzi signatárskymi krajinami.

Opatrenia zamerané na ochranu dieťaťa sa týkajú:

 • rodičovskej zodpovednosti;
 • práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti;
 • poručníctva;
 • spôsobu zastupovania dieťaťa;
 • umiestnenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo inej starostlivosti;
 • dozoru nad touto starostlivosťou;
 • spôsobu spravovania majetku dieťaťa.

Ktorá krajina nesie zodpovednosť?

Krajina s právomocou na poskytnutie ochranných opatrení je vo všeobecnosti krajinou, v ktorej má dieťa obvykle pobyt.

V nasledujúcich prípadoch je to krajina, v ktorej sa dieťa nachádza:

 • v prípade utečencov alebo medzinárodne vysídlených detí;
 • v prípade detí, ktorých obvyklú krajinu pobytu obvykle nemožno určiť;
 • v naliehavých situáciách (nepovinné).

Výnimka

Ak sa v konkrétnom prípade javí, že iná krajina je v lepšej pozícii posúdiť najlepšie záujmy dieťaťa, môže táto krajina prevziať právomoc.

Ktoré právne predpisy sa uplatňujú?

 • Krajina, ktorá vykonáva právomoc, tak koná v zmysle vlastných právnych predpisov.
 • Vo výnimočných prípadoch môže uplatňovať alebo zvážiť právne predpisy inej krajiny, ktorá sa s danou situáciou úzko spája – ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.
 • Krajina môže odmietnuť uplatňovanie právnych predpisov určených v dohovore len z opodstatnených dôvodov týkajúcich sa verejnej politiky a v najlepšom záujme dieťaťa.

Uznávanie a vykonateľnosť

 • Opatrenia, ktoré signatárska krajina príjme v zmysle tohto dohovoru na ochranu dieťaťa alebo jeho majetku, musia byť uznané vo všetkých ostatných signatárskych krajinách.
 • Odmietnuť uznanie môže krajina len v obmedzenom počte prípadov, ako je uvedené v dohovore.
 • Ak sa ochranné opatrenia v inej krajine vyhlásia za vykonateľné, táto krajina ich musí vykonať tak, ako by ich prijala sama, a to v súlade s vlastnými právnymi predpismi.

Spolupráca

 • Každá signatárska krajina musí určiť jeden alebo viacero ústredných orgánov, aby vykonal povinnosti, ktoré sú mu uložené v dohovore.
 • Tieto orgány musia spolupracovať a vzájomne si vymieňať informácie a takisto podporovať spoluprácu v takýchto prípadoch medzi vlastnými vnútroštátnymi orgánmi.

KONTEXT

Ochrana práv detí – informácie EÚ

AKT

Rozhodnutie Rady 2003/93/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa poverujú členské štáty v záujme Spoločenstva k podpisu Haagskeho dohovoru z roku 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Ú. v. EÚ L 48, 21.2.2003, s. 1 – 2)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2008/431/ES z 5. júna 2008, ktorým sa niektoré členské štáty poverujú v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovať Haagsky dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z roku 1996 alebo k nemu pristúpiť a ktorým sa niektoré členské štáty poverujú vydať vyhlásenie o uplatňovaní príslušných vnútorných noriem práva Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 151, 11.6.2008, s. 36 – 48)

Posledná aktualizácia 26.07.2016

Top