Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu

Tento akčný plán predstavuje plán vykonávania politických priorít stanovených v Štokholmskom programe v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v období rokov 2010 až 2014.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 20. apríla 2010 – Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu [KOM(2010) 171 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRNY

Priority Európskej únie (EÚ) v oblasti rozvoja priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na obdobie rokov 2010 až 2014 sú stanovené v Štokholmskom programe. Cieľom tohto plánu je splniť tieto priority a tiež sa pripraviť na budúce úlohy na európskej a globálnej úrovni.

Európa práv

Akčný plán poskytuje opatrenia na zaistenie ochrany základných práv. Tieto opatrenia pozostávajú z presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany údajov prostredníctvom nového komplexného právneho rámca, ako aj zo začlenenia ochrany údajov do všetkých politík EÚ, do presadzovania jej právnych predpisov, do predchádzania trestnej činnosti a do jej medzinárodných vzťahov. Akcie sú zamerané aj na boj proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a homofóbie. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane práv detí a zraniteľných skupín vrátane obetí zločinu a terorizmu. Na ochranu obetí zločinu a terorizmu navrhne Komisia komplexný nástroj a praktické opatrenia vrátane európskeho ochranného príkazu. Komisia tiež pripraví legislatívne návrhy týkajúce sa práv jednotlivcov v trestnom konaní a krokov súvisiacich s väznením osôb. Akčný plán okrem toho poskytuje opatrenia na posilnenie práv európskych občanov najmä vo vzťahu k právu na voľný pohyb, ochrane v krajinách mimo EÚ a občianskej účasti.

Európa spravodlivosti

V záujme posilnenia európskeho justičného priestoru akčný plán vymedzuje opatrenia na ďalšie uplatňovanie zásady vzájomného uznávania. Ich súčasťou sú legislatívne návrhy týkajúce sa získavania a zhromažďovania dôkazov, uložených obmedzení a finančných pokút v trestných veciach. Komisia tiež plánuje navrhnúť nové právne predpisy v oblasti občianskych vecí, napríklad v súvislosti s rozvodmi, a revidovať nariadenie týkajúce sa rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. V záujme účinného fungovania zásady vzájomného uznávania Komisia podnikne kroky na posilnenie vzájomnej dôvery. S týmto cieľom sa navrhnú aj kroky na vypracovanie spoločných minimálnych noriem v oblasti občianskeho aj trestného práva. V záujme toho, aby európsky justičný priestor prinášal väčší úžitok občanom, Komisia navrhne aj kroky na zlepšenie prístupu k spravodlivosti, a to najmä v oblasti právnych predpisov súvisiacich s dokladmi o občianskom stave, a na podporu hospodárskej činnosti, ako napríklad legislatívne návrhy na presadzovanie rozsudkov. Komisia zároveň plánuje zlepšiť postavenie EÚ na medzinárodnej scéne v oblasti občianskeho a trestného práva najmä prostredníctvom rokovaní o dohodách a dohovoroch s krajinami mimo EÚ.

Európa, ktorá chráni

V záujme lepšej ochrany občanov a boja proti cezhraničnej trestnej činnosti akčný plán zabezpečuje vypracovanie návrhu stratégie vnútornej bezpečnosti. Komisia tiež plánuje zlepšiť existujúce nástroje bezpečnosti, najmä tie, ktoré súvisia s riadením informačných tokov, a tiež navrhnúť realizáciu technologických nástrojov bezpečnosti, ako je napríklad európsky register odsúdených štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Akčný plán okrem toho zabezpečuje zlepšené politiky v oblasti boja proti cezhraničnému zločinu, najmä lepšiu spoluprácu v oblasti presadzovania európskeho práva, a to aj vrátane spolupráce medzi Európskym policajným úradom, agentúrou Eurojust a agentúrou Frontex (európskou agentúrou pre vonkajšie hranice), ako aj lepšiu prevenciu kriminality. V záujme ochrany pred závažnou a organizovanou trestnou činnosťou poskytuje akčný plán aj konkrétne opatrenia na boj proti zločinu vrátane legislatívnych návrhov v týchto oblastiach:

 • obchodovanie s ľuďmi;
 • sexuálne zneužívanie detí a detská pornografia;
 • počítačová trestná činnosť a bezpečnosť informácií;
 • hospodárska trestná činnosť a korupcia;
 • drogy;
 • terorizmus.

Komisia tiež plánuje posilniť možnosti EÚ v prípade katastrof spôsobených človekom i prírodných katastrof, aby im dokázala predchádzať, prípadne sa na ne pripraviť či vhodne na ne reagovať. Na tento účel poskytuje akčný plán opatrenia, ktoré dopĺňajú a zlepšujú mechanizmy EÚ na zvládanie katastrof.

Prístup k Európe

Komisia podnikne kroky na ďalšie rozvíjanie integrovaného prístupu k riadeniu vonkajších hraníc EÚ. Ich súčasťou sú legislatívne návrhy na zmenu a doplnenie fungovania agentúry Frontex, kódexu schengenských hraníc a európskeho systému hraničného dozoru (Eurosur). Komisia navrhne aj vytvorenie systému vstup/výstup (EES) a programu registrovaných cestujúcich (RTP). Okrem toho bude Komisia pokračovať v liberalizácii vízového režimu prostredníctvom rokovaní o dohodách o uľahčení vízového režimu s krajinami mimo EÚ, ako aj v spustení vízového informačného systému (VIS).

Európa solidarity

Komisia plánuje vykonávať dynamickú a komplexnú prisťahovaleckú politiku pozostávajúcu z akcií, ktoré:

 • ďalej rozvinú globálny prístup EÚ k migrácii s cieľom rozšíriť spoluprácu s krajinami mimo EÚ;
 • podporia migráciu, ktorá tak naplní potreby trhu práce štátov EÚ;
 • podporí integráciu a práva migrantov;
 • bude bojovať proti nezákonnej migrácii prostredníctvom readmisných dohôd a politík návratu;
 • bude zohľadňovať situáciu maloletých bez sprievodu.

Komisia plánuje vykonávať aj spoločnú azylovú politiku s cieľom vytvoriť spoločný priestor na ochranu žiadateľov o azyl prostredníctvom spoločnej zodpovednosti štátov EÚ. Akčným plánom sa zabezpečí aj posilnenie vonkajšieho rozmeru prostredníctvom spolupráce s vysokým komisárom OSN pre utečencov a rozvoj programu EÚ pre presídľovanie, ako aj nových programov regionálnej ochrany.

Európa v globalizovanom svete

Akčný plán opakovane poukazuje na vzájomné prepojenie medzi vnútorným a vonkajším rozmerom politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Preto teda zabezpečuje akcie, ktoré posilňujú vonkajší rozmer, najmä v záujme lepšej spolupráce a výmeny informácií medzi štátmi EÚ. Komisia navyše plánuje zohľadniť vonkajší rozmer vo svojich vzťahoch s krajinami mimo EÚ vrátane rôznych dohôd a partnerstiev. Akčný plán predpokladá aj pokračujúcu podporu pre dohovory Rady Európy o obchodovaní s ľuďmi, ochrane údajov, ochrane detí, boji proti počítačovej kriminalite a boji proti korupcii, ako aj pre Haagsku konferenciu medzinárodného práva súkromného.

Napredovanie

S cieľom premeniť politické priority stanovené v Štokholmskom programe na konkrétne skutky a výsledky akčný plán poskytuje opatrenia na účely:

 • vyhodnotenia politík a mechanizmov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;
 • odbornej prípravy odborníkov v oblasti práva a bezpečnosti, ako aj justičných orgánov a orgánov na presadzovanie práva;
 • činností zameraných na zvyšovanie informovanosti verejnosti;
 • dialógu s občianskou spoločnosťou;
 • nových finančných programov.

Posledná aktualizácia: 28.05.2010

Top