Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohľad v predsúdnom konaní – vzájomné uznávanie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohľad v predsúdnom konaní – vzájomné uznávanie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2009/829/SVV – dohľad v predsúdnom konaní (alternatívna väzba)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Umožňuje občanom EÚ, ktorí čakajú na súdne konanie v inej krajine EÚ, vrátiť sa do vlasti až do začatia súdneho konania.

Ich domovská krajina vykonáva nad nimi dohľad pomocou opatrení nezahŕňajúcich pozbavenie osobnej slobody (mimo väzby). Napríklad sa musia každý deň hlásiť na policajnej stanici.

Predchádza sa tak zdĺhavej väzbe v predsúdnom konaní v zahraničí.

HLAVNÉ BODY

Ak podozrivý súhlasí s návratom do vlasti, krajina súdneho konania rozhodne o type dohľadu*.

Krajina súdneho konania zašle svoje rozhodnutie domovskej krajine spolu s osvedčením.

Domovská krajina má 20 pracovných dní na uznanie rozhodnutia.

Niekedy krajina neuzná rozhodnutie, ak:

priestupok nie je trestným činom podľa vnútroštátneho práva;

existujú dôvody na neuznanie (napr. sprievodné osvedčenie je nekompletné).

V prípade niektorých trestných činov krajiny musia uznať rozhodnutia. Patrí medzi ne:

terorizmus;

obchodovanie s ľuďmi;

účasť na zločinnom spolčení.

Ak sa podozrivý nedostaví na súd, domovská krajina ho môže odovzdať. Znamená to, že bude nútený vrátiť sa na základe európskeho zatykača.

Od roku 2014 sa na tomto systéme zúčastňuje aj Spojené kráľovstvo.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 1. decembra 2012.

KONTEXT

Vzájomné uznávanie opatrení v predsúdnom konaní

HLAVNÉ POJMY

*Opatrenia dohľadu môžu od osoby vyžadovať, aby:

zostala na určitom mieste;

neodišla z krajiny;

neriadila;

oznámila úradom zmenu bydliska;

sa hlásila v stanovenom čase na osobitnom úrade (napr. na polícii);

nenavštevovala/nežila na určitých miestach;

nekontaktovala konkrétne osoby.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/829/SVV

1. decembra 2009

1. decembra 2012

Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2009, s. 20 - 40

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch [COM(2014) 57 final z 5. februára 2014]

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 - 9)

Posledná aktualizácia 28.09.2015

Top