Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lepšia ochrana obetí v trestnom konaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lepšia ochrana obetí v trestnom konaní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2012/29/EÚ – minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Takzvaná smernica o obetiach posilňuje existujúce vnútroštátne opatrenia prostredníctvom minimálnych noriem platných v celej EÚ, ktoré sa týkajú práv, podpory a ochrany obetí trestných činov vo všetkých členských štátoch EÚ.
 • Obete musia mať právo:
  • rozumieť a byť pochopené v kontakte s orgánom (napr. jednoduchý a zrozumiteľný jazyk);
  • na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s orgánom;
  • podať formálne trestné oznámenie a dostať písomné potvrdenie;
  • na tlmočenie a preklad (minimálne počas výsluchov obete);
  • na informácie o postupe prípadu;
  • na prístup k službám na podporu obetí.

HLAVNÉ BODY

 • Jej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby obete trestných činov dostávali vhodné informácie, podporu a ochranu a aby sa mohli zúčastniť na trestnom konaní bez ohľadu na to, kde v EÚ utrpeli ujmu.
 • Každý členský štát EÚ musí zabezpečiť, aby sa obete trestných činov uznali a aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom, citlivo a profesionálne podľa ich individuálnych potrieb a bez akejkoľvek diskriminácie (napr. na základe štátnej príslušnosti, povahy pobytu, rasy, náboženského vyznania, veku, pohlavia atď.).
 • V smernici sa ustanovujú minimálne normy pre všetky obete všetkých trestných činov bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo povahu pobytu obetí. Ihneď po spáchaní trestného činu alebo po začatí trestného konania v EÚ sa musia obeti udeliť práva stanovené v smernici o obetiach. Podľa smernice rodinní príslušníci zosnulých obetí sa sami považujú za obete.

V smernici sa stanovujú tieto práva:

 • Tieto obete musia mať právo:
  • byť vypočutý pred súdom;
  • preskúmať rozhodnutie súdu skutok nestíhať;
  • na náhradu výdavkov;
  • na právnu pomoc;
  • na vrátenie odcudzených vecí.
 • Vnútroštátne orgány musia minimalizovať ťažkosti, ktorým obeť čelí, keď má pobyt v inom členskom štáte EÚ ako v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. novembra 2012. Krajiny EÚ ju mali začleniť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 16. novembra 2015.

KONTEXT

Smernicou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady o postavení obetí v trestnom konaní (2001/220/SVV).

 • Ďalšie informácie nájdete v časti Obete na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57 – 73)

Posledná aktualizácia 15.02.2016

Top