Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výmena informácií z registra trestov medzi krajinami EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výmena informácií z registra trestov medzi krajinami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie 2009/315/SVV – výmena informácií z registra trestov medzi krajinami EÚ

AKÝ JE CIEĽ RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

 • Ustanovujú sa v ňom všeobecné zásady fungovania výmeny informácií z registrov trestov medzi krajinami EÚ popri rozhodnutí Rady 2009/316/SVV, ktorým sa zriadil Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).
 • Cieľom je znemožniť páchateľom trestných činov uniknúť svojej minulosti presťahovaním sa do inej krajiny EÚ než je krajina, v ktorej boli odsúdení. To sa dosiahne zabezpečením prístupu k informáciám o všetkých odsúdeniach týchto osôb v prípade potreby, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ boli odsúdení.

HLAVNÉ BODY

Ciele

Ciele rámcového rozhodnutia:

 • stanoviť povinnosť krajiny EÚ, v ktorej bol odsúdený štátny príslušník inej krajiny EÚ, aby informácie o tomto odsúdení poskytla krajine, ktorej je štátnym príslušníkom;
 • vymedziť povinnosti krajiny EÚ, ktorej je daná osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o uchovávanie prijatých informácií o odsúdení, a stanoviť metódy, ktoré musí táto krajina EÚ dodržiavať, keď odpovedá na žiadosť o informácie o jej štátnych príslušníkoch;
 • ustanoviť súbor pravidiel, ktorý umožní vyvíjať počítačový systém výmeny informácií o odsúdeniach.

Určenie orgánov

Krajiny EÚ musia určiť ústredný orgán, ktorý vykonáva úlohy súvisiace s výmenou informácií.

Registrácia odsúdení a uchovávanie informácií

Odsudzujúca krajina EÚ musí zaregistrovať štátnu príslušnosť/príslušnosti odsúdeného a oznámiť krajine/krajinám EÚ jeho štátnej príslušnosti podrobnosti o odsúdeniach vrátane informácií o:

 • odsúdenom;
 • povahe a obsahu odsúdenia a
 • trestnom čine, ktorý viedol k odsúdeniu.

Krajina EÚ, ktorej je daný odsúdený štátnym príslušníkom, musí uchovávať poskytnuté informácie, aby mohla poskytnúť odpoveď na žiadosti o informácie o odsúdeniach svojich štátnych príslušníkov. Odpoveď by:

 • mala obsahovať informácie o odsúdeniach na jej území, v iných krajinách EÚ a v krajinách mimo EÚ a
 • mala byť vyhotovená do 10 pracovných dní alebo 20 v prípade, že osoba podala žiadosť o informácie o svojom vlastnom zázname v registri trestov.

Výmena informácií

 • Výmena týchto informácií je možná na účely trestných konaní alebo na iné účely, ako je napríklad previerka pred nástupom do zamestnania. Kým odpovede na žiadosti na účely trestných konaní sú povinné, odpovede na iné účely by sa mali vykonať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
 • Keď ústredný orgán krajiny EÚ dostane žiadosť o informácie od akéhokoľvek príslušného vnútroštátneho orgánu, môže následne požiadať o informácie z inej krajiny EÚ, a to najmä z krajiny štátnej príslušnosti dotknutej osoby.
 • Keď ústredný orgán krajiny EÚ dostane žiadosť týkajúcu sa vlastného záznamu v registri trestov od štátneho príslušníka inej krajiny EÚ, musí požiadať o informácie od krajiny EÚ jeho štátnej príslušnosti a začleniť ich do vydaného osvedčenia.

Účasť Spojeného kráľovstva

Spojené kráľovstvo sa na základe svojho práva podľa protokolu 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodlo aj naďalej sa zúčastňovať systému ECRIS od 1. decembra 2014. To bolo potvrdené rozhodnutím Komisie 2014/858/EÚ.

Uplatňovanie

 • V správe, ktorú v roku 2016 uverejnila Európska komisia, sa opisuje uplatňovanie rámcového rozhodnutia v krajinách EÚ. Vo všeobecnosti sa v nej poukazuje na významný pokrok dosiahnutý pri výmene informácií z registrov trestov medzi krajinami EÚ.
 • 22 krajín EÚ oznámilo Európskej komisii opatrenia, ktoré prijali pri začlenení rámcového rozhodnutia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. 5 zo 6 krajín, ktoré Komisiu neinformovali o svojich opatreniach, vykonáva výmenu informácií z registrov trestov prostredníctvom systému ECRIS.
 • Určité aspekty rámcového rozhodnutia neboli v niektorých prípadoch správne alebo plne začlenené do vnútroštátnych právnych predpisov a Komisia apeluje na potrebu naliehavého konania.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 27. apríla 2009. Krajiny EÚ ho mali začleniť do vnútroštátnych právnych predpisov do 27. apríla 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23 – 32)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 33 – 48)

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 – 9)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (COM(2016) 6 final, 19.1.2016)

Posledná aktualizácia 10.01.2017

Top