Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právomoc v trestných veciach - predchádzanie kolíziám

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právomoc v trestných veciach - predchádzanie kolíziám

Toto rámcové rozhodnutie je zamerané na zlepšenie justičnej spolupráce medzi krajinami Európskej únie (EÚ) s cieľom predchádzať zbytočným súbežným trestným konaniam týkajúcim sa rovnakých skutkov a rovnakej osoby. Má potenciál zvýšiť efektívny výkon spravodlivosti v trestných veciach v cezhraničných prípadoch tým, že ušetrí čas a ľudské a finančné zdroje príslušných orgánov zapojených do trestného konania.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní zo strany členských štátov.

SÚHRN

Toto rámcové rozhodnutie je zamerané na zlepšenie justičnej spolupráce medzi krajinami Európskej únie (EÚ) s cieľom predchádzať zbytočným súbežným trestným konaniam týkajúcim sa rovnakých skutkov a rovnakej osoby. Má potenciál zvýšiť efektívny výkon spravodlivosti v trestných veciach v cezhraničných prípadoch tým, že ušetrí čas a ľudské a finančné zdroje príslušných orgánov zapojených do trestného konania.

V rozhodnutí sa stanovuje postup, ktorým sa príslušné vnútroštátne orgány kontaktujú, ak majú opodstatnený dôvod domnievať sa, že sa v inom členskom štáte EÚ vedie súbežné konanie. Zároveň sa v ňom stanovuje rámec na nadviazanie priamych konzultácií medzi týmito orgánmi v prípade, že existuje súbežné konanie, v záujme nájdenia riešenia, ktorým by sa vyhlo negatívnym dôsledkom vyplývajúcim z tohto konania.

Výmena informácií

Ak má príslušný orgán krajiny EÚ opodstatnený dôvod domnievať sa, že v inej krajine EÚ sa vedie súbežné konanie, musí od príslušného orgánu tejto krajiny požiadať o potvrdenie existencie tohto súbežného konania. Kontaktovaný orgán musí odpovedať bez zbytočného odkladu alebo v lehote stanovenej kontaktujúcim orgánom.

Kontaktovaný orgán musí spolu so svojou žiadosťou predložiť tieto informácie:

  • kontaktné údaje príslušného orgánu;
  • opis skutočností a okolností týkajúcich sa trestného konania;
  • všetky relevantné údaje o podozrivej alebo obvinenej osobe a možných obetiach;
  • fáza trestného konania;
  • prípadne informácie o alternatívnej väzbe alebo vyšetrovacej väzbe podozrivej alebo obvinenej osoby.

Kontaktovaný orgán musí vo svojej odpovedi uviesť, či sa v jeho krajine vedie alebo viedlo trestné konanie, ktoré sa týka tých istých alebo všetkých rovnakých skutkov a rovnakých osôb ako osoby v trestnom konaní v krajine kontaktovaného orgánu. Ak ide o taký prípad, kontaktovaný orgán musí takisto poskytnúť svoje kontaktné údaje, ako aj fázu konania alebo povahu konečného rozhodnutia.

Priame konzultácie

Príslušné orgány musia v prípade, ak existuje súbežné konanie, začať priame konzultácie s cieľom nájsť riešenie zamerané na predchádzanie negatívnym dôsledkom vyplývajúcim z tohto konania. Výsledkom by mohlo byť sústredenie konania v jednej krajine EÚ.

Ak príslušné orgány začnú priame konzultácie, musia zohľadniť všetky okolnosti a skutkovú podstatu prípadu a všetky ďalšie relevantné faktory. Ak sa nedospeje k žiadnemu riešeniu, prípad sa eventuálne predloží Eurojustu za predpokladu, že spadá do jeho právomoci.

Vykonávanie

Európska komisia v roku 2014 vydala správu o tom, ako krajiny EÚ vykonali rámcové rozhodnutie 2009/948/SVV. V čase jej uverejnenia malo zavedené zákony, ktorými sa začleňuje tento akt do ich vnútroštátnych právnych predpisov, len 15 krajín EÚ.

Komisia sa obáva, že značný počet krajín EÚ ešte stále nevykonalo rámcové rozhodnutie, čo im odopiera dôležitý nástroj na riešenie sporov o právomoc, keď sa vyskytnú. Preto nalieha na všetky krajiny, ktoré tak ešte neurobili, aby prijali rýchle opatrenia na jeho vykonanie v plnom rozsahu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o justičnej spolupráci.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/948/SVV

15. decembra 2009

15. júna 2012

Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 42 - 47

SÚVISIACI AKT

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcového rozhodnutia 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní zo strany členských štátov [COM(2014) 313 final z 2. júna 2014].

Posledná aktualizácia 10.12.2014

Top