Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém vzájomného uznávania EÚ – tresty odňatia slobody a odovzdávanie väzňov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém vzájomného uznávania EÚ – tresty odňatia slobody a odovzdávanie väzňov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2008/909/SVV – uplatňovanie zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii

SÚHRN

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je rozšíriť vykonávanie zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody, pričom krajiny EÚ súhlasia s tým, že uznajú právne predpisy alebo rozhodnutia iných krajín EÚ.

ČO JE CIEĽOM TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

V tomto rámcovom rozhodnutí sa uvádza, ako krajiny EÚ uznávajú a vykonávajú rozsudky iných krajín EÚ, pokiaľ ide o trestné veci. Cieľom je pomôcť odsúdeným osobám lepšie sa opätovne začleniť do spoločnosti.

Vďaka tomu môže krajina EÚ vykonať trest odňatia slobody uložený inou krajinou EÚ voči osobe, ktorá žije na jej území.

Zavádza sa ním systém odovzdávania odsúdených väzňov späť do krajiny EÚ, ktorej sú štátnymi príslušníkmi (alebo v ktorej majú obvyklý pobyt), alebo do inej krajiny EÚ, s ktorou majú úzke väzby, aby si v nej mohli odpykať svoj výkon trestu odňatia slobody.

KĽÚČOVÉ BODY

Postup je založený na týchto zásadách:

  • Rozsudok spolu s osvedčením zasiela príslušný orgán vydávajúcej krajiny priamo vykonávajúcej krajine.
  • Odovzdávanie je podmienené súhlasom odsúdenej osoby, ale v osobitných prípadoch ho možno vykonať aj bez tohto súhlasu. Vo všetkých prípadoch by odsúdená osoba mala mať šancu poskytnúť svoj názor, ak sa stále nachádza vo vydávajúcej krajine.
  • Vykonávajúca krajina musí bezodkladne prijať opatrenia na vykonanie trestu. V prípade, že je trest upravený, musí v čo najväčšej miere zodpovedať pôvodnému trestu a nikdy nesmie byť prísnejší ako pôvodný trest.
  • Výkon trestu sa riadi právom vykonávajúcej krajiny vrátane dôvodov na predčasné alebo podmienečné prepustenie (keď musí osoba dodržiavať podmienky, ako napríklad nechodiť do určitej oblasti).
  • V rozhodnutí sa uvádza zoznam závažných trestných činov, za ktoré možno vo vydávajúcej krajine uložiť trest odňatia slobody vo výške 3 rokov, v rámci ktorých sa uznávajú a vykonávajú rozsudky a pri ktorých nie je potrebné kontrolovať obojstrannú trestnosť (t. j. keď trestný čin existuje podľa zákona vydávajúcej aj vykonávajúcej krajiny).
  • Vykonávajúca krajina musí vo väčšine prípadov rozhodnúť o uznaní rozsudku a výkone trestu, a to do 90 dní odo dňa doručenia rozsudku a osvedčenia. Rozhodnutie obsahuje aj obmedzený zoznam dôvodov, na základe ktorých môže krajina odmietnuť uznať rozsudok a vykonať trest.

V správe Európskej komisie z roku 2014 o vykonávaní rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV sa uvádza, že napriek doteraz vynaloženému úsiliu niektorých krajín EÚ zostáva vykonávanie týchto troch aktov naďalej neuspokojivé. Vyzýva krajiny EÚ, ktoré ešte tieto rozhodnutia nevykonali, aby tak urobili čo najrýchlejšie.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 5. decembra 2008. Krajiny EÚ ho mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 5. decembra 2011.

KONTEXT

Každý rok sú za údajné trestné činy trestne stíhané alebo usvedčené desiatky tisícov občanov EÚ v krajine EÚ, ktorá nie je ich krajinou pôvodu. Vzájomné uznávanie rozhodnutí justičných orgánov je základným kameňom justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27 – 46)

SÚVISIACEAKTY

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102 – 122)

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2009, s. 20 – 40)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch (COM(2014) 57 final z 5. februára 2014).

Pracovný dokument útvarov Komisie – tabuľky so stavom opatrení a vyhláseniami, ktorý je sprievodným dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch – príloha k správe (SWD(2014) 34 final z 5. februára 2014).

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o želaní zúčastňovať sa na aktoch Únie v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 – 9)

Posledná aktualizácia 17.10.2015

Top