Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska justičná sieť - spolupráca na boj proti trestnej činnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska justičná sieť - spolupráca na boj proti trestnej činnosti

Týmto rozhodnutím sa poskytujú ustanovenia na predĺženie Európskej justičnej siete (EJN) a súčasné zrušenie jednotnej akcie 98/428/SVV, ktorou bola zavedená.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej sieti.

SÚHRN

Týmto rozhodnutím sa poskytujú ustanovenia na predĺženie Európskej justičnej siete (EJN) a súčasné zrušenie jednotnej akcie 98/428/SVV, ktorou bola zavedená.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto rozhodnutím sa predlžuje fungovanie EJN, stanovuje sa telekomunikačný nástroj (bezpečný komunikačný kanál) a objasňuje vzťah medzi sieťou a úradom Eurojust*.

HLAVNÉ BODY

Zloženie siete EJN

Sieť EJN bude pozostávať z jedného alebo viacerých kontaktných miest v každej krajine Európskej únie (EÚ). Z delegácie každej krajiny budú poverení národný korešpondent a korešpondent pre nástroj, ktorý sa bude zaoberať novým telekomunikačným kanálom.

Kontaktné miesta budú fungovať v justičnej spolupráci v trestných veciach a musia mať jazykové znalosti, aby dokázali komunikovať s príslušnými partnerskými stranami. Akíkoľvek styční sudcovia, ktorí sú už vymenovaní, musia byť zapojení do siete EJN. Európska komisia (EK) je zastúpená tiež a sieť EJN spravuje sekretariát.

Funkcie

Sieť EJN pracuje, aby zabezpečila komunikáciu medzi kontaktnými miestami, organizovala stretnutia a vydávala základné informácie.

Kontaktné miesta zabezpečujú justičnú spoluprácu medzi krajinami EÚ, najmä v krokoch na boj proti trestnej činnosti, a umožňujú náležitú komunikáciu a poskytovanie informácií medzi kontaktnými miestami a súdnymi úradmi v iných krajinách EÚ.

Okrem toho kontaktné miesta podporujú organizáciu školiacich stretnutí a v prípade potreby sa zúčastňujú na nej v spolupráci s Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy.

Úplné stretnutia siete EJN, na ktorú sú pozvané minimálne tri kontaktné miesta z každého štátu, sa konajú minimálne trikrát ročne a poskytujú fórum na diskusiu o otázkach justičnej spolupráce, najmä v súvislosti s právnymi predpismi EÚ. Diskusia slúži ako základ pre možné právne predpisy a zlepšenie medzinárodnej spolupráce. Národní korešpondenti a korešpondenti pre nástroj sa stretávajú minimálne raz ročne na báze ad hoc.

Sekretariát

Sekretariát poskytuje kontaktným miestam aktuálne informácie o vnútroštátnych a procedurálnych systémoch a príslušných zneniach zákonov pomocou webovej lokality. Okrem toho zavádza bezpečný telekomunikačný kanál pre žiadosti o údaje a justičnú spoluprácu.

Sekretariát je financovaný z rozpočtu úradu Eurojust, doplňujúcej organizácie, ktorá má privilegovaný vzťah so sieťou EJN založený na konzultácii a výmene informácií.

Zodpovednosť

Každé dva roky sieť EJN podáva správu Európskemu parlamentu, Rade a EK o svojej činnosti a každé štyri roky Rada vykoná hodnotenie pôsobenia siete EJN na základe spoločnej správy, ktorú vypracujú sieť EJN a EK.

KONTEXT

Zásada vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v trestných otázkach sa zavádza postupne so zvyšujúcim sa priamym kontaktom medzi súdnymi úradmi. Z dôvodu týchto zmien a rozšírenia EÚ v rokoch 2004 a 2007 sa sieť EJN stala ešte dôležitejšou.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej justičnej siete.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 24. decembra 2008.

HLAVNÉ POJMY

*Eurojust: útvar justičnej spolupráce EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2008/976/SVV

24. decembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 130 - 134

SÚVISIACE AKTY

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o zavedení Siete pre justičnú spoluprácu medzi ministerstvami spravodlivosti štátov Európskej únie (Úradný vestník EÚ C 326, 20.12.2008, s. 1 - 2).

Posledná aktualizácia: 12.06.2015

Top