Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti organizovanému zločinu: trestné činy spojené s účasťou v zločineckej organizácii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti organizovanému zločinu: trestné činy spojené s účasťou v zločineckej organizácii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Kriminalizujú sa ním trestné činy súvisiace s účasťou v zločineckej organizácii.

Jeho cieľom je harmonizovať právne predpisy krajín Európskej únie (EÚ) v oblasti kriminalizácie týchto trestných činov a ustanoviť za ne tresty.

Trestné činy

Existujú dva typy konania, z ktorých musia krajiny EÚ uznať aspoň jedno za trestný čin:

 • 1.

  aktívna účasť na trestnej činnosti organizácie s vedomím jej cieľa alebo zámeru spáchať trestné činy;

 • 2.

  dohoda o spáchaní trestnej činnosti, a to aj vtedy, ak sa táto osoba nepodieľa na samotnom uskutočňovaní tejto činnosti.

Tresty

Krajiny EÚ musia ustanoviť tresty zodpovedajúce uvedeným trestným činom:

 • pre prvú možnosť je požiadavka najmenej 2 roky pre hornú hranicu sadzby trestu odňatia slobody;
 • pre druhú možnosť je požiadavka najmenej 2 roky pre hornú hranicu sadzby trestu odňatia slobody alebo rovnaká horná hranica sadzby trestu odňatia slobody ako v prípade plánovaných činností.

Tresty sa za osobitných okolností môžu znížiť, ako napríklad v prípade, že páchateľ ukončí svoju trestnú činnosť alebo pomôže odhaliť a postaviť pred súd ostatných páchateľov.

Na základe rámcového rozhodnutia musia krajiny EÚ zavádzať pravidlá, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby právnické osoby (ako napríklad podniky) boli uznané za zodpovedné za trestné činy, ak ich spáchala v ich prospech osoba s vedúcou pozíciou v tejto právnickej osobe.

Tresty pre právnické osoby musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. K nim by mali patriť pokuty, ale mali by zahŕňať aj:

 • vylúčenie z nároku na verejnú pomoc;
 • dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti a zatvorenie zariadení, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu;
 • nariadenie súdneho dohľadu;
 • súdne rozhodnutie o zrušení alebo likvidácii podniku.

Právomoc a koordinácia trestného stíhania

Právomoc krajiny EÚ musí zahŕňať trestné činy, keď boli spáchané v celom rozsahu alebo čiastočne jej štátnym príslušníkom, alebo v prospech právnickej osoby, ktorá je usadená na území danej krajiny.

Ak trestný čin patrí do právomoci viac ako jedného štátu, musia navzájom spolupracovať, napríklad prostredníctvom Eurojustu, pri rozhodovaní o tom, ktorá krajina EÚ bude stíhať páchateľov, s cieľom sústrediť trestné stíhanie do jedného štátu.

Osobitne sa zohľadňuje:

 • kde bol trestný čin spáchaný,
 • štátna príslušnosť alebo miesto pobytu páchateľa,
 • štát, z ktorého pochádza obeť, a
 • územie, na ktorom sa našiel páchateľ.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rámcové rozhodnutie 2008/841/SVV sa uplatňuje od 11. novembra 2008.

KONTEXT

Od 90. rokov minulého storočia prijala Európska únia (EÚ) kroky s cieľom zefektívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti.

 • 1997: EÚ prijíma svoj prvý akčný plán na boj proti organizovanej trestnej činnosti
 • 1998: EÚ prijíma jednotnú akciu 98/733/SVV o účasti v zločineckej organizácii
 • 2000: Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijíma Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti – prvý globálny právny nástroj na boj proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2003
 • 2002: EÚ prijíma rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (vymedzuje „teroristickú skupinu“ na základe vymedzenia „zločineckej organizácie“ v jednotnej akcii 1998/733/SVV)
 • 2004: V oznámení Európskej komisie sa uznáva potreba zlepšovať opatrenia používané na boj proti organizovanej trestnej činnosti; EÚ prostredníctvom rozhodnutia Rady 2004/579/ES pristupuje k Dohovoru OSN
 • 2008: EÚ prijíma rámcové rozhodnutie 2008/841/SVV, ktorým sa ruší a nahrádza jednotná akcia 98/733/SVV.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42 – 45)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a jeho dodatky

Rozhodnutie Rady 2004/579/ES z 29. apríla 2004 o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 69)

Posledná aktualizácia 19.12.2016

Top