Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Od Schengenského informačného systému (SIS 1+) k Shengenskému informačnému systému druhej generácie (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Od Schengenského informačného systému (SIS 1+) k Shengenskému informačnému systému druhej generácie (SIS II)

V roku 2013 Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) nahradil SIS 1+. SIS II je rozsiahly informačný systém v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Obsahuje zápisy o určitých kategóriách osôb a predmetov a považuje sa za významný nástroj pri zachovávaní vysokej úrovne bezpečnosti v priestore bez kontrol na vnútorných hraniciach (tzv. schengenský priestor).

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

Rozhodnutie Rady 2008/839/SVV z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

Platnosť týchto právnych aktov (vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich aktov) sa už skončila.

SÚHRN

Schengenský informačný systém (SIS) bol pôvodne zriadený podľa medzivládneho rámca Schengenského dohovoru. Po prijatí Amsterdamskej zmluvy bol začlenený do rámca Európskej únie (EÚ). Systém obsahoval informácie o osobách, u ktorých existovala možnosť účasti na závažných trestných činoch alebo možnosť zákazu vstupovať do EÚ alebo sa v nej zdržiavať. Ďalej obsahoval zápisy o nezvestných osobách, a najmä o deťoch, a takisto aj informácie o vozidlách, strelných zbraniach, bankovkách a dokladoch totožnosti, ktoré boli ukradnuté, zneužité alebo stratené.

Rýchle technologické zmeny a zemepisné rozšírenie EÚ si však vyžiadali nahradenie tohto systému prvej generácie.

OD SIS 1+ K SIS II

S cieľom umožniť rozšírenie schengenského priestoru o nové členské štáty EÚ sa naplánovala aktualizovaná verzia SIS (SIS 1+). Boli tiež potrebné zlepšenia za účelom náhrady pôvodného systému modernejším systémom s dodatočnými funkciami.

Okrem iných prvkov SIS II umožňuje využívanie biometrických údajov, nové typy zápisov a možnosť prepájať rôzne zápisy (ako napr. zápis o osobe a zápis o vozidle).

Vývoj tohto špičkového systému IT, ktorý je jeden z najväčších svojho druhu na svete, si vyžadoval dlhší časový rámec z dôvodu meniaceho sa právneho, technického a politického prostredia a vyžadoval si dôkladné skúšobné fázy, aby sa zabezpečila vysoká úroveň výkonnosti a bezpečnosti.

PRECHOD Z JEDNÉHO SYSTÉMU NA DRUHÝ

V technickom ponímaní sa prechod z SIS 1+ na SIS II skladal z týchto krokov:

  • načítanie údajov z SIS 1+ do SIS II pomocou prevodníka;
  • prepnutie vnútroštátnych aplikácií z SIS 1+ na SIS II, a
  • fáza monitorovania s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť systému, počas ktorej obidva systémy fungovali súbežne a boli zosynchronizované pomocou prevodníka.

Skúšobná fáza:

Na úplne uvedenie SIS II do prevádzky bolo pred aktiváciou systému naplánovaných množstvo skúšok v rámci dlhej prípravnej fázy. Najdôležitejšia skúška, tzv. komplexná skúška, pozostávala zo skúšania všetkých kľúčových zložiek SIS II. Úspešnosť tejto skúšky bola technickou aj právnou podmienkou nadobudnutia účinnosti SIS II.

Všetky členské štáty EÚ zapojené do SIS II úspešne dokončili túto skúšobnú fázu v roku 2013. Systém prvej generácie bolo vďaka tomu možné natrvalo prepnúť na SIS II dňa 9. apríla 2013. Od 9. mája 2013 prevzala zodpovednosť za bežné riadenie centrálneho systému SIS II Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA).

Ďalšie informácie nájdete tu:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1104/2008

11. novembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 1 - 8

Rozhodnutie 2008/839/SVV

11. novembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 43 - 49

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y) k nariadeniu (ES) č. 1104/2008

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 541/2010

25. júna 2010

-

Ú. v. EÚ L 155, 22.6.2010, s. 19 - 22

Nariadenie (EÚ) č. 1273/2012

30. decembra 2012

-

Ú. v. EÚ L 359, 29.12.2012, s. 32 - 44

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y) k rozhodnutiu 2008/839/SVV

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 542/2010

25. júna 2010

-

Ú. v. EÚ L 155, 22.6.2010, s. 23 - 26

Nariadenie (EÚ) č. 1272/2012

30. decembra 2012

-

Ú. v. EÚ L 359, 29.12.2012, s. 21 - 31

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006).

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Posledná správa o pokroku pri vývoji Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), január 2013 - máj 2013 [COM(2013) 777 final z 2. decembra 2013 - neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 03.10.2014

Top