Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odsúdenia prijaté v iných štátoch sa zohľadňujú v novom trestnom konaní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odsúdenia prijaté v iných štátoch sa zohľadňujú v novom trestnom konaní

Krajina EÚ by mala priložiť rovnakú váhu odsúdeniam prijatým v iných krajinách EÚ ako k tým, ktoré boli prijaté na jej vlastných súdoch.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadnení odsudzujúcich rozhodnutí medzi členskými štátmi Európskej únie pri novom trestnom konaní.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

Rámcovým rozhodnutím sa stanovujú kritériá, na základe ktorých sa predchádzajúce odsúdenia prijaté v inej krajine EÚ zohľadňujú počas trestného konania v inej krajine EÚ proti tej istej osobe, no za rôzne skutočnosti.

HLAVNÉ BODY

V kontexte nových trestných konaní musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby boli predchádzajúce odsúdenia prijaté v inej krajine EÚ zohľadnené za tých istých podmienok ako predchádzajúce odsúdenia prijaté doma.

Tieto predchádzajúce odsúdenia je potrebné zohľadniť vo fáze predsúdneho a súdneho konania, ako aj pri vydaní rozsudku. Vyžadujú si náležité zohľadnenie, najmä vo vzťahu k príslušným predpisom konania týkajúce sa:

  • predbežnej väzby;
  • kvalifikácie trestného činu;
  • druhu a výšky trestu;
  • pravidiel, ktorými sa riadi výkon rozhodnutia.

Ak sa predchádzajúce odsúdenia zohľadnia v krajine EÚ, v ktorej prebieha nové konanie, nesmie to ovplyvňovať predchádzajúce odsúdenia, ani ich rušiť alebo revidovať.

Účinok rámcovej smernice môže byť tiež obmedzený v prípade, že trestný čin, v prípade ktorého prebieha nové konanie, bol vykonaný pred predchádzajúcim odsúdením, ktoré bolo vyhlásené alebo úplne vykonané. Krajiny EÚ nemusia uplatňovať svoje vlastné vnútroštátne pravidlá ukladania trestov, ak by platnosť týchto pravidiel na odsúdenia prijaté v zahraničí obmedzila sudcu pri ukladaní trestu v novom konaní. Napriek tomu musia súdy zabezpečiť, aby zohľadnili takéto predchádzajúce odsúdenia na iné účely.

V Správe za rok 2014 o vykonávaní rámcovej smernice sa zdôrazňuje jej pridaná hodnota pri podpore dôvery v trestné právo a súdne rozhodnutia v európskom priestore spravodlivosti. Medzi krajinami EÚ, ktoré zaviedli toto rozhodnutie, sú však výrazné rozdiely v jej dodržiavaní. V EÚ sa trinásť z 22 krajín považuje za krajiny, ktoré v dostatočnej miere uplatňujú ustanovenia.

Spojené kráľovstvo 1. decembra 2014 oznámilo Komisii, že sa chce podieľať na rámcovom rozhodnutí. Bolo to potvrdené rozhodnutím Komisie 2014/858/EÚ.

KONTEXT

V roku 2012 sa rozhodnutím Rady 2009/316/SVV zaviedol digitalizovaný systém, Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). Umožňuje krajinám EÚ rýchlo a jednoducho si vymieňať informácie o odsúdeniach z trestných činov. Systém ECRIS zabezpečuje praktickú použiteľnosť tohto rámcového rozhodnutia.

Ďalšie informácie nájdete v časti Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV

15. augusta 2008

15. augusta 2010

Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32 - 34

SÚVISIACE AKTY

Správa Európskej Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonaní rámcového rozhodnutia 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadnení odsudzujúcich rozhodnutí medzi členskými štátmi Európskej únie pri novom trestnom stíhaní členskými štátmi (COM(2014) 312, final z 2. júna 2014).

Rozhodnutie Komisie 2014/858/EÚ z 1. decembra 2014 o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o jeho želaní podieľať sa na aktoch Únie v oblasti spolupráce s políciou a súdmi v trestných otázkach prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej dohody, ktoré nie sú súčasťou schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 345, 1.12.2014, s. 6 - 9).

Posledná aktualizácia 10.06.2015

Top