Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Cieľom vytvorenia Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) je posilniť inovačnú schopnosť krajín Európskej únie (EÚ), a to integrovaním vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií a podporovaním synergií a spolupráce medzi nimi v súlade s najvyššími normami.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút.

SÚHRN

EIT podporuje integráciu, synergiu a spoluprácu medzi troma zložkami znalostného trojuholníka - vzdelávaním, výskumom a inováciami -, a to podporovaním excelentnosti na základe takto vytvorených strategických sietí.

Medzi iným prispieva k financovaniu „znalostných a inovačných spoločenstiev“ (alebo ZIS), ktoré tvoria inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, podniky, výskumné inštitúty a iné subjekty, ktoré spolupracujú na inovačných projektoch.

Hlavné ciele

Hlavnými cieľmi EIT sú:

 • určiť svoje prioritné oblasti a činnosti;
 • zvyšovať informovanosť medzi potenciálnymi partnerskými organizáciami;
 • vyberať, vymenúvať a koordinovať ZIS;
 • mobilizovať potrebné finančné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov;
 • podporovať v rámci EÚ uznávanie titulov a diplomov udelených partnerskými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktorých diplomy sú vydávané EIT;
 • podporovať šírenie osvedčených postupov v záujme vytvorenia spoločnej kultúry prenosu inovácií a vedomostí;
 • stať sa porovnávacím subjektom svetovej úrovne pre excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií;
 • podporovať využívanie multidisciplinárnych prístupov k inováciám;
 • zabezpečovať komplementárnosť a synergiu medzi jeho činnosťami a inými programami EÚ;
 • zaviesť fórum zainteresovaných strán.

Správa

EIT bol vytvorený v roku 2008 so sídlom v Budapešti v Maďarsku ako nezávislý orgán Spoločenstva. Svoje činnosti vykonáva v súlade s činnosťami na regionálnej, národnej a medzivládnej úrovni. EIT má právnu subjektivitu. Má osobitné stanovy, v ktorých sa stanovuje jeho fungovanie a zodpovednosti hlavných subjektov vrátane riadiaceho výboru, riaditeľa a vnútorného auditu.

Znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS)

EIT sa spolieha na ZIS alebo na nezávislé partnerstvá inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitútov, podnikov a iných zainteresovaných strán v inovačnom procese vo forme strategických sietí.

K hlavným zodpovednostiam ZIS patria:

 • inovačné činnosti a investície s európskou pridanou hodnotou;
 • priekopnícky vedecký výskum („špičkové technológie“), ktorého cieľom je riešiť podstatné záujmy hospodárstva (napríklad suroviny) alebo spoločnosti (napríklad zdravie);
 • činnosti vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy (na magisterskej a doktorandskej úrovni) a odborné vzdelávanie;
 • zvyšovať informovanosť a šírenie osvedčených postupov.

ZIS sú financované EIT a vyberajú sa prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. Majú vysoký stupeň slobody pri vymedzovaní právnej formy a zloženia.

V zásade je obdobie činnosti ZIS 7 až 15 rokov s možnosťou predĺženia.

ZIS musí zahŕňať prinajmenšom tri vzájomne nezávislé partnerské organizácie so sídlom v prinajmenšom troch rozličných krajinách EÚ. Aspoň dve tretiny partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, musia mať sídlo v krajinách EÚ. Každé ZIS je tvorené minimálne jednou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a jedným súkromným podnikom.

Strategický inovačný program EIT na obdobie 2014 - 2020

Priority, dlhodobá stratégia a finančné potreby EIT sú okrem iného uvedené v sedemročnom strategickom inovačnom programe (SIP). Na základe týchto programov prijíma EIT trojročný pracovný program vrátane posúdenia potrieb a zdrojov financovania.

Na obdobie 2014 - 2020 sa ciele EIT a ukazovatele výkonnosti vymedzujú v programe Horizont 2020.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke EIT.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 294/2008

29. apríla 2008

-

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1292/2013

1. januára 2014

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie 2008/634/ES prijaté spoločnou dohodou medzi zástupcami vlád členských štátov z 18. júna 2008 o sídle Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) (Úradný vestník EÚ L 206, 2.8.2008).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Úradný vestník EÚ L 347, 20.12.2013).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014 - 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1312/2013/EÚ z 11. decembra 2013 o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

Posledná aktualizácia 25.11.2014

Top