Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prijímanie a pobyt výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prijímanie a pobyt výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/71/ES o osobitnom postupe prijímania výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Zavádza sa ňou osobitný postup vstupu a pobytu štátnych príslušníkov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ s cieľom vykonávať výskumný projekt v EÚ na obdobie viac ako tri mesiace.
 • V postupe sa stanovujú schválené výskumné organizácie za kľúčových aktérov v rámci migračného postupu, pretože majú zásadnú úlohu pri tematickom posudzovaní kandidáta a jeho výskumného projektu.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, pokiaľ sa neuplatňujú priaznivejšie ustanovenia podľa dvojstranných alebo viacstranných dohôd, ktoré uzatvorila EÚ alebo EÚ a jej členské krajiny s jednou alebo viacerými krajinami mimo EÚ.

Nevťahuje sa na:

 • žiadateľov o azyl alebo doplnkovú ochranu alebo v rámci systému dočasnej ochrany;
 • doktorandov vykonávajúcich výskum v súvislosti so svojimi dizertačnými prácami ako študenti (na nich sa vzťahuje smernica 2004/114/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ na účely štúdia, odborného vzdelávania alebo dobrovoľníckej služby);
 • štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorých vyhostenie bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov;
 • výskumných pracovníkov vyslaných výskumnou organizáciou do inej výskumnej organizácie v inej krajine EÚ.

Výskumné organizácie

Akákoľvek výskumná organizácia, ktorá chce byť hostiteľom výskumného pracovníka, musí najprv získať súhlas od krajiny EÚ, v ktorej sa nachádza. Tieto povolenia zvyčajne platia najmenej 5 rokov. Každá krajina EÚ musí každý rok zverejniť zoznam schválených výskumných organizácií.

Výskumné organizácie musia s výskumným pracovníkom uzavrieť tzv. dohodu o hosťovaní, čo je právna zmluva. V dohode sa vyžaduje, aby:

 • sa výskumný pracovník zaviazal vykonať výskumný projekt;
 • organizácia súhlasila s hosťovaním výskumného pracovníka pod podmienkou, že výskumnému pracovníkovi je udelené povolenie na pobyt.

Prijímanie výskumných pracovníkov

Krajiny EÚ musia prijať výskumných pracovníkov, ak:

 • predložia platný pas alebo rovnocenné cestovné doklady;
 • predložia dohodu o hosťovaní uzatvorenú s výskumnou organizáciou;
 • predložia vyhlásenie o finančnej zodpovednosti vydané výskumnou organizáciou;
 • sa nepovažujú za hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie.

Krajiny EÚ musia vydať povolenie na pobyt na jeden rok alebo viac a ročne ho obnovovať. Ak má výskumný projekt trvať menej ako jeden rok, povolenie na pobyt sa musí udeliť na dobu trvania projektu. Povolenia môžu byť na to isté obdobie vydané aj rodinným príslušníkom výskumného pracovníka.

Držitelia povolenia na pobyt budú mať právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o:

 • uznanie diplomov, osvedčení a ostatných odborných kvalifikácií;
 • pracovné podmienky vrátane podmienok odmeňovania a prepúšťania;
 • sociálne zabezpečenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
 • daňové úľavy;
 • prístup k tovarom a službám a poskytovaniu tovarov a služieb, ktoré sú k dispozícii verejnosti.

Postup

Každá krajina EÚ rozhoduje o tom, či má žiadosť o povolenie na pobyt predkladať výskumný pracovník alebo výskumná organizácia.

Žiadosti musia byť predložené v krajine pobytu výskumného pracovníka prostredníctvom diplomatických alebo konzulárnych orgánov krajiny EÚ, v ktorej si želá vykonávať výskum.

Krajiny EÚ môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch poskytnúť žiadateľom aj možnosť podať žiadosť na ich území.

Zrušenie

Smernicou (EÚ) 2014/801 sa ruší a nahrádza smernica 2005/71/ES s účinnosťou od 24. mája 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. novembra 2005. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 12. októbra 2007.

KONTEXT

Mobilita výskumných pracovníkov je kľúčovým prvkom pri získavaní a výmene poznatkov. EÚ môže pomôcť dosahovať tento cieľ prostredníctvom zjednodušenia postupov vstupu a pobytu výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ.

Ďalšie informácie:

AKT

Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15 – 22)

Následné zmeny a opravy smernice 2005/71/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12 – 18)

Odporúčanie Komisie z 11. marca 2005 týkajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 67 – 77)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21 – 57)

Posledná aktualizácia 09.08.2016

Top