Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politika súdržnosti – dialóg s regionálnymi a miestnymi orgánmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Politika súdržnosti – dialóg s regionálnymi a miestnymi orgánmi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [COM(2003) 811 final] – dialóg so združeniami regionálnych a miestnych orgánov týkajúci sa tvorby politiky EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Jeho cieľom je formalizovať systematický dialóg* medzi Európskou komisiou a miestnymi a regionálnymi orgánmi pri príprave nových politík EÚ.
 • Tento dialóg poukazuje na význam a postavenie miestnych a regionálnych orgánov v EÚ.

HLAVNÉ BODY

V tomto oznámení:

Nasledujúci vývoj

 • V roku 2012 Výbor regiónov a Európska komisia podpísali obnovenú dohodu o spolupráci (protokol), v ktorom sa územný dialóg s miestnymi a regionálnymi orgánmi cez Výbor regiónov presadzoval ako spôsob na ich ďalšie zahrnutie do postupu tvorby politiky EÚ.
 • V protokole sa uznáva prínos platforiem a sietí Výboru regiónov, ktorý je prístupovým bodom pre miestne a regionálne orgány. Umožňujú Komisii rozšíriť analýzu miestnych a regionálnych hľadísk pri posudzovaní vplyvu, ak je to potrebné.
 • V roku 2015 Komisia vydala program v oblasti lepšej právnej regulácie*. Podporuje sa v ňom prístup zameraný na otvorené, transparentné a lepšie konzultácie o nových a existujúcich právnych predpisoch prostredníctvom skupín odborníkov, platformy REFIT* a výboru pre kontrolu regulácie, ktorý dohliada na posúdenia vplyvu. VR má v súčasnosti zastúpenie v platforme REFIT.

KONTEXT

 • Zásada subsidiarity a zásada proporcionality sú uznané v článku 5 Zmluvy o Európskej únii, ako aj v článkoch 2, 5 a 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.
 • Od prijatia tohto oznámenia sa EÚ rozšírila v troch vlnách. V súčasnosti zahŕňa 28 krajín a vyše 92 506 subjektov nižšej úrovne štátnej správy vrátane
  • 91 252 obcí;
  • 935 subjektov nižšej úrovne štátnej správy na prostrednej úrovni a
  • 319 regionálnych alebo federatívnych subjektov nižšej úrovne štátnej správy.

* HLAVNÉ POJMY

Systematický dialóg: postup, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné zaistiť vstupy miestnych a regionálnych orgánov v celom postupe tvorby politiky.

Lepšia právna regulácia: zabezpečenie toho, aby opatrenia vychádzali z dôkazov, boli dobre nastavené a prinášali hmatateľné a udržateľné výhody pre občanov, podniky a spoločnosť.

Platforma REFIT: iniciatíva Komisie na zjednodušenie právnych predpisov EÚ a zníženie nákladov na reguláciu, pričom výsledkom má byť jasný, stabilný a predvídateľný súbor pravidiel na podporu rastu a pracovných miest.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie – Dialóg so združeniami regionálnych a miestnych orgánov týkajúci sa tvorby politiky Európskej únie [COM(2003) 811 final z 19. decembra 2003]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1 – 7)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ [COM(2015) 215 final z 19. mája 2015]

Posledná aktualizácia 25.10.2016

Top